Överförmyndarnämnd


Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för 
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de 
som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun en gemensam överförmyndarnämnd.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 Inflytande och dialog

 

 

 

Medborgarna ska erbjudas god tillgänglighet och service.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Enligt en enkätundersökning ansåg 85 procent av tillfrågade som varit i kontakt med nämnden att de var delvis eller helt nöjda med nämndens telefontider. Detta är en förbättring med 13 procentenheter från 2017.

Some description

  Omsorg och trygghet

 

 

 

Verksamheten ska genomsyras av rättssäkerhet och kompetens.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. En hög andel tillfrågade ställföreträdare får tydlig information kring sina uppdrag och återkoppling kring sina ärenden i kontakt med överförmyndarhandläggarna. Fastställd plan för kompetensutveckling har följts.

Some description

  Ledarskap och medarbetarskap

 

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Arbetet med att erbjuda en god arbetsmiljö och möjligheter till kompetenshöjande insatser har pågått under året.

Some description

  Resurshushållning

 

 

 

Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Under året har ett underskott uppstått som dels beror på att nämnden haft kostnader för godemän för ensamkommande barn vilka sedan 1 januari 2018 ej kan återsökas av Migrations­verket och dels kostnadsökning för godemän med övriga uppdrag.

Some description


Ekonomiskt resultat
Drift
Överförmyndarnämnden redovisar en budgetavvikelse för verksamhetsåret 2018 på -0,5 mnkr. Detta beror på ökade kostnader för gode män främst till ensamkommande barn och unga, men även till övriga målgrupper. De ökade kostnaderna beror bland annat på en uppräkning av arvoden.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Antalet ensamkommande barn och unga till Värmdö och Vaxholm minskar successivt, vilket medför minskat behov av gode män för den målgruppen.
• Under 2018 har samtliga årsräkningar granskats enligt plan, vilket inneburit att kompletta årsräkningar färdiggranskats per den sista augusti.
• Den årliga enkäten till huvudmän och ställföreträdare visar ett ökat förtroende för överförmyndarnämnden som myndighet och handläggarnas professionalitet i rollen som myndighetsutövare.

Nyckeltal
Under 2018 har antalet ärenden med ensamkommande barn fortsatt att minska. Antalet redovisningshandlingar med anmärkningar har också minskat vilket antyder att ställföreträdarnas kunskaper förbättrats.

Some description