Socialnämnd

Nämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd och familjerätt. Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 En hållbar kommun

 

 

 

Ökad tidig upptäckt av barn och unga med psykisk ohälsa.

 

Målet bedöms som uppfyllt. Alla planerade utbildningstillfällen på temat ”Risk- och skydds-faktorer” har genomförts under 2018.

Some description

Ökad tidig upptäckt av unga vuxna med psykisk ohälsa.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Resultatet av ungdomsmottagningens och Mini Marias screening kring psykisk ohälsa ligger under målvärdet. Samtidigt har utbildningsinsatser gjorts för att öka kunskapen om psykisk ohälsa.

Some description

Antal personer som har behov av försörjningsstöd ska minska.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Flera insatser har genomförts under 2018 som exempelvis samverkan mellan arbetsmarknadensgruppen och IT-avdelningen samt ett samordningsprojekt som syftar till att samordna resurser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Some description

 Inflytande och dialog

 

Barn och ungdomars förståelse av och delaktighet i utredningar och insatser kring dem ökar.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. I Combine finns rutiner för att säkerställa barn och ungas delaktighet i utredningar. Stickprov visar att 100 procent har kunnat påverka den insats de erbjuds samt att genomförandeplaner fanns i alla ärenden.

Some description

Brukarna ska i ökad omfattning kunna påverka innehållet i utredning och insats. 

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Vid granskning av utförarenheten vuxnas antal genomförandeplaner framkom att av 196 insatser har 170 insatser genomförandeplaner. Brukaren är alltid delaktig i framtagandet av genomförandeplanen.

Some description

 Omsorg och trygghet

 

Barn och unga med sammansatta behov får ett mer samordnat stöd.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Samordnad individuell plan (SIP) har initierats av IFO myndighet i samtliga aktuella ärenden.

Some description

Barn och unga ska i större utsträckning erbjudas stöd av sitt nätverk.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Alla biståndsbedömda insatser som erbjuds inom utförarenheten barn och unga riktar sig till hela nätverket där det är möjligt. Detta gäller även de öppna verksamheterna när det gäller barn och ungdomar upp till 18 år.

Some description

Vid våld i nära relationer ska våldsutövaren i högre utsträckning erbjudas stöd.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. All berörd personal inom IFO har utbildats i FREDA-kortfrågor under hösten 2018. Rutiner och riktlinjer har upprättats.

Some description

Vuxna brukare med sammansatta behov får ett mer samordnat stöd.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Samordnad individuell plan (SIP) har initierats i samtliga aktuella ärenden.

Some description

 Resurshållning

 

 

 

Nämndens verksamheter arbetar systematiskt med att öka graden av digitalisering.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Det finns framtagna långsiktiga IKT-strategier som är en utgångs-punkt för nämndens digitaliseringsarbete. Verksamhetssystemet Combine har införts för barn och ungdom.

Some description

Personalen ska ha ökad frisknärvaro.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Sjukfrånvaron låg i slutet av 2018 på 3,63 procent, vilket är lägre än målvärdet på 4 procent.

Some description


Ekonomiskt resultat
Drift
Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -24,8 mnkr. Avvikelsen för 2017 uppgick till -37 mnkr. Resultatförbättringen mellan åren beror på ett lägre underskott i den ensamkommande barnverksamheten genom en successiv minskning av antalet barn, lägre merkostnad för inhyrd personal samt en budgetförstärkning inför 2018 för att täcka kostnadsökningarna för köp av placeringar.
Årets underskott härrör sig i stort sett helt till IFO myndighet vilka redovisar en avvikelse på -26,1 mnkr. Avvikelserna beror främst på merkostnader för inhyrd personal, försörjningsstöd till etableringshushåll, köp av verksamhet samt kostnader för ensamkommande barnverksamheten som ej kunnat återsökas från Migrationsverket. Samtliga enheter inom IFO myndighet har åtgärdsplaner för att minska sina underskott. Åtgärderna inkluderar rekrytering av ordinarie personal i stället för att använda bemanningstjänster och att i så stor utsträckning som möjligt endast ersätta ordinarie tjänst med en bemanningstjänst till motsvarande kostnad. Verksamheterna har även haft olika aktiviteter för att minska kostnaderna för köp av placeringar och försörjningsstöd.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut
• Under 2018 har IFO myndighet fortsatt att arbeta med åtgärdsplaner för att nå en budget i balans och i början av 2018 genomfördes en organisationsförändring som ytterligare ett steg för att få ner kostnaderna inom avdelningen. Förändringen innebar att nio gruppledare blev sju gruppchefer. Under senare delen av 2018 påbörjades ytterligare en organisatorisk förändring inom avdelningen då försörjningsstödet enligt beslut flyttades till annan nämnd.
• Barn- och ungdomsenheten, 
familjerätten och BOSAM har bytt verksamhetssystem från ProCapita till Combine vilket har inneburit omfattande processer.
• Samtliga socialsekreterare har utbildats i Signs of Safety som är ett stöd i ett nätverksbaserat arbetssätt där brukarens egen förmåga till förändring ska stärkas.
• Under året genomfördes SKL:s brukarundersökning inom 
funktionshinderområdet. Syftet med denna är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet. Undersökningen genomfördes även inom verksamheten IFO stöd och insatser.
• Under året har verksamheten för ensamkommande barn haft stora utmaningar vad gäller beläggningsgraden då behovet av boende
platser minskat delvis som följd av att ungdomarna blivit äldre. Ett intensivt arbete inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har pågått under året för att klarlägga det fortsatta behovet av boende och former för dessa. I december fattade Socialnämnden ett beslut att avveckla dessa boenden.
• Hamnen firade ett välbesökt tioårsjubileum. Tillsammans med BVC kommer Hamnen att ingå i en randomiserad studie som drivs av Karolinska Institutet och riktar sig till nyblivna föräldrar, Mini - ABC. Verksamheten har tillsammans med Integrationsenheten hållit två välbesökta och uppskattade utbildningsgrupper ”Förälder i Sverige”- en utbildning som riktar sig till nyanlända föräldrar.
• Tillsammans med Nackapolisen har Mini Maria genomfört två välbesökta cannabisföreläsningar i Värmdösalen. 

Nyckeltal
Some description