Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden: trafik, renhållning och snöröjning, kommunalt vatten och avlopp samt gatu- och parkfrågor. Nämndens ansvar innefattar drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, jakt och viltvård samt skötsel av skogs- och parkmark. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 En hållbar kommun

 

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka.

 

175 nya fastigheter har anslutits, vilket ligger under målvärdet på 300. Målet bedöms således inte vara uppfyllt. En vattenmätare kan dock försörja ett flerbostadshus och innefatta flera abonnenter. Totalt i år har 386 nya kunder anslutits till kommunens VA-nät.

Some description

Minskad andel uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen (olja).

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Under 2018 har inte några oljepannor tagits bort, men projektering pågår. Målet är att färdigställa de återstående fem objekten innan 2020.

Some description

 Inflytande och dialog

 

Mäta nöjd-kund-index.

 

Under hösten har en NKI-undersökning utförts av renhållningsenheten. Under 2018 var färre nöjda med hämtningen av hushållsavfall än 2017, men resultatet är ändå högt. Målet bedöms således vara uppfyllt.

Some description

 Resurshushållning

 

 

 

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka.

 

929 nya kunder har tillkommit. Av dessa är 187 enfamiljshus och 742 flerfamiljshus. Målet bedöms vara uppfyllt.

Some description


Ekonomiskt resultat
Drift
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar 2018 på +11,4 mnkr. Stor del av överskottet 
förklaras av lägre kapitalkostnader på +9,9 mnkr då investeringsprojekt 
har försenats eller inte blivit av. Lägre 
personalkostnader på grund av 
vakanser inom alla verksamheter är också en del av överskottet.
Vatten och Avlopp samt Renhållning redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten i bokslutet.VA-verksamheten redovisar ett nettoresultat om +3,4 mnkr för helåret, vilket är +2,4 mnkr bättre än budgeterat. Det beror främst på lägre kapitalkostnader, vilka i sin tur beror på avslut av stora projekt som flyttats fram i tiden, t ex Gamla Brunnsvägen, Strömma S4B och Kovik-Skevik. Renhållning- och slamverksamheten redovisar ett nettoresultat om +3,9 mnkr för helåret, vilket är +2,4 mnkr bättre än budgeterat. Överskottet beror på lägre kostnader för kretsloppscentralen Kil samt fler tömningar på fastland och i skärgård då fler personer har varit på Värmdö under sommaren.

Some description

Investeringar
Tekniska nämndens skattefinansierade del har under 2018 investerat för 202,2 mnkr.
Renovering av Ekedalsskolan har startat. En evakuering av befintlig verksamhet har gjorts till en tillfällig skola vid Munkmorafältet. Kvarnbergsskolan invigdes och driftsattes efter ca 2,5 års renovering och ombyggnad. Ny gästhamn invigdes och driftsattes på Kattholmen. Renoveringen av Kvarnhjulet i Gustavsbergs hamn blev klar. Projektet kunde genomföras tack vare en insamling av gamla originaltegelstenar från 
boende i kommunen. Arbetet med en tillfällig förskola Farstaborg startade under hösten 2018 och kommer i drift under våren 2019. Lekplatserna Stavsnäs Gärde samt Thun-Olle i Lugnet har rustats upp under året. Arbetet med utbyggnad av gång- och cykelväg efter Mörtviksvägen Ingarö har fortsatt.Tekniska nämndens taxefinansierade del har totalt investerat för 201,9 mnkr.De största VA-projekt som pågått under 2018 är: VA-utbyggnad inom Strömmaområdet, Koviksudd-Skeviksstrand, Varvsvägen på Ingarö samt huvudledning mellan Skevik och Kedjebacken.2018 beviljades ”Gröna lån” för VA-kollektivets investeringar.
Årets viktiga händelser och beslut
• Ett projekt i samverkan med Lantmäteriet som ska leda till att kommunen får bättre kvalitet på fastighetsgränserna har kommit igång ordentligt. Det första området i Stavsnäs är avslutat. Arbeten i två nya områden pågår.
• Under 2018 har andelen primärkarta över kommunen ökat från 62% till 86% karterad yta av fastlandet samt de 5 stora öarna. Även utrustning, programvara (ESPA) samt utbildning har införskaffats för att kunna kartera i 3-D själva. 
Det gör att kontoret nu kan kartera och ajourhålla primär-
kartan efter behov. Primärkartan är grunden för t.ex. nybyggnadskartorna samt detaljplanerna.
• En kundundersökning har 
genomförts under maj månad. Kundundersökningen gjordes för att ge ett underlag till kommande utbildning i bemötande som kommer att genomföras under hösten. Resultatet visar att majoriteten av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med kontakten med Samordningsenheten.
• Inom VA har under året en ökad vattenförbrukning medfört ett intensifierat informationsarbete gentemot medborgarna för att minska vattenförbrukningen.
• Under året har inom Renhållning en ny entreprenör för avfallshämtning på fastlandet, samt drift av återvinningscentraler antagits.

Nyckeltal
Some description