Utbildningsnämnd

Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer:

• förskola
• annan pedagogisk verksamhet
• fritidshem
• förskoleklass, grundskola och grundsärskola
• gymnasieskola och gymnasiesärskola

Verksamhet i egen regi består av verksamheterna ovan förutom gymnasiesärskola.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Ett flertal insatser har genomförts under året och indikatorerna visar på både positiva och negativa trender.

Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

 

Elevernas och barnens kunskaper ska öka.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Flera olika aktiviteter och insatser för att öka elevernas och barnens kunskaper har genomförts. Däremot visar analyser och indikatorer på ett varierat resultat.

Some description

Eleverna och barnen ska ges studiemotivation genom handledning av kunniga och behöriga lärare.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt eftersom indikatorerna visar på ett varierat resultat.  Ett flertal insatser har gjorts och pågår för att öka studiemotivationen.

Some description

 

Ekonomiskt resultat
Drift
Utbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 1 190 mnkr och visar ett överskott mot budget på 4,1 mnkr vilket motsvarar 0,3 % av årets budget.
Nämndens finansieringsdel visar sammanlagt ett överskott om 14,8 mnkr, vilket huvudsakligen förklaras av volymavvikelser i förhållande till budget inom grundskola och grundsärskola, samt ett överskott inom resursfördelningsmodellerna för socioekonomiskt bidrag och modellen för nyanlända.Verksamhet i egen regi redovisar ett underskott mot budget på -10,5 mnkr vilket motsvarar 1,1% av budget.Förskola i egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -1,5 mnkr där resultatenheterna redovisar ett underskott på -1,1 mnkr och fastighet ett underskott på -0,4 mnkr. Resultatenheternas underskott beror främst på att övriga verksamhetskostnader blivit högre än budgeterat och att personalkostnadernas andel av intäkterna är något för hög.Grundskola i egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -6,9 mnkr. Grundskolorna och förskolorna påverkas av ökade personalkostnader kopplade till rekrytering och kravet på att ha legitimerade lärare som bedriver undervisningen. De senaste åren har lärarlönerna ökat med upp till 2,8% per år. Vid nyrekrytering till lärartjänster är löneökningarna betydligt högre. Genomsnittligt antal elever per klass/undervisningsgrupp är för lågt inom några enheter.Gymnasium i egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -2 mnkr där Värmdö gymnasium redovisar ett underskott på -0,7 mnkr och Gustavsbergs gymnasium ett underskott på -1,3 mnkr. Värmdö Gymnasiums underskott beror främst på ökade personalkostnader till följd av utökad bemanning och löneökningar. Underskottet för Gus-
tavsbergs Gymnasium beror på för få 
elever inom de nationella programmen 
och att antalet språkintroduktions-elever har minskat. 
Some description

Investeringar

Under året har det investerats i inventarier framför allt till Farstavikens skola (Kvarnberget).

Årets viktiga händelser och beslut
• Kompetenshöjande insatser har 
genomförts i form av föreläsningar, workshops, kurser och hand-ledning för pedagoger inom både kommunal som fristående verksamhet. Dessa finansierades med medel för kompetenshöjande projekt som kommunstyrelsen beviljade efter ansökan.
• Flexibel skolstart infördes på försök på Hemmestaskolan.
• Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt att utvecklas och tillsammans med representanter från verksamheterna har ett nytt underlag för analys tagits fram.
• På initiativ av utbildningsnämnden infördes datorfilter i nämndens verksamheter under sommaren 2018, med syfte att ge eleverna tryggare skoldag.
• Kompetensutvecklingsinsatsen ”Flerspråkighet och interkulturalitet inom förskolan” genomfördes och avslutades med en storföreläsning för alla medarbetare i maj.
• Utifrån synpunkter från vårdnadshavare genomfördes en riktad tillsyn gällande likvärdig tillämpning av maxtaxan i fristående förskolor och pedagogiska omsorger. Detta arbete avslutades under våren med rapport till nämnden i mars.
• I och med de många nybyggnationerna i Gustavsbergsområdet 
har behovet av förskoleplatser 
ökat. Sedan den planerade ny-
byggnationen av en förskola i Charlottendal försenades under 2018, fick fastighetsenheten i uppdrag att upphandla och uppföra en temporär förskola vid Farstaborgs idrottsplats.
• Ny fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, Barnleken, startade efter beslut under 2018.
• Ombyggnationen av Farstavikens skola Kvarnberget färdigställdes till skolstart 2018/19. Skolans area utökades med totalt 2 678 kvm och har i och med detta kapacitet för 700 elever istället för 350 elever.
• Sommaren 2018 påbörjades renoveringen av Farstavikens skola Ekedal. Inför detta har det ställts upp undervisningslokaler i form av paviljonger vid Munkmora/Lugnet.
• Insatsen för arbetet med inkluderande lärmiljöer fortsatte 
under 2018 med bl.a. erfarenhetsutbyte och kommungemensam utvecklingsdag.
• Utbildningsnämnden reviderade alt. antog följande riktlinjer under 2018:
  • Riktlinjer för annat sätt att 
fullgöra skolplikten
  • Riktlinjer för att främja närvaro samt att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i 
skolan
  • Riktlinjer för skolskjuts i 
Värmdö kommun
  • Riktlinjer för kost i förskola 
och skola
  • Riktlinjer för avgifter i 
Värmdö kommuns förskoleklass, grundskolor, grundsärskola och gymnasieskolor
  • Riktlinjer för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

• Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma, genomföra 
och utvärdera en försöksverksamhet som ger skolor möjlighet att sätta betyg i årskurs 4 och 5. Ösbyskolan deltar från och med höstterminen 2018.
• Försöksverksamheten med fjärr
undervisning vid Värmdö skärgårdsskola fortsätter läsåret 2018/
2019.
• Kompetensutvecklingsinsatsen för fritidshem, avslutades under våren.
Förskoleklass är obligatorisk från och med höstterminen 2018.
16 elever från årskurs 9 från Brunn, Värmdö Skärgårdsskola och Farstaviken samt medföljande lärare och skolledare var i 
Polen på en utbildningsresa anordnad av Svenska Kommittén mot antisemitism (SKMA).
• Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning vid Värmdö gymnasium, Kvalitetsgranskning av utmanande undervisning för högpresterande elever vid Värmdö gymnasium i Värmdö kommun. Skolinspektionen fann att huvudmannen Värmdö kommun behöver vidta vissa åtgärder för att höja kvalitén. Under hösten 2018 vidtog Värmdö Gymnasium de åtgärder som Skolinspektionen efterfrågade.
• Under 2017 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av Yrkesprogrammens ändamålsenlighet vid Gustavsbergs gymnasium (G2). I juli 2018 godkände Skolinspektionen de 
åtgärder som vidtagits med anledning av granskningen.
• Skolverket har valt ut Värmdö gymnasium som en av 100 skolor 
som ska ingå i en försöksverksamhet med digitala nationella prov.

Nyckeltal
Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg har ökat med 72 barn jämfört med föregående år och uppgår till 2 679. 70 % av barnen har gått i Värmdös kommunala verksamhet och 30 % i fristående verksamhet 
eller kommunal förskola i annan kommun.
Antal grundskoleelever fortsätter att öka och uppgår till 6350. Det är en ökning med 115 elever jämfört med förra året. Under 2018 har 73 % av grundskoleeleverna gått i Värmdös kommunala skolor, 25 % i friskolor och 2 % i kommunal skola i annan kommun.Antal gymnasieelever från Värmdö kommun har ökat med 122 elever och uppgår till 1 757. Av dessa går 14 % i någon av Värmdös kommunala gymnasieskolor. Andelen elever i Värmdös kommunala gymnasieskolor har minskat med -2 procentenheter jämfört med förra året.

Some description