Vård- och omsorgsnämnd

Nämnden ansvarar för vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Dessutom ingår att bevaka att de vårdgivare som finns inom Värmdö kommuns produktion planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så att kravet på god vård och hälsa upprätthålls.

Some description

Måluppfyllelse

Mål

 

Kommentar

Some description

 En hållbar kommun

 

 

 

Äldre personer ska kunna leva längre med mindre behov av vård och omsorg tack vare förebyggande insatser av kommunen.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Samtliga beslutade åtgärder och ingående aktiviteter har genomförts under året. Samtidigt visar indikatorerna på ett blandat resultat.

Some description

 Omsorg och trygghet

 

 

 

Alla personer med insatser från nämnden ska få ökade möjligheter till delaktighet och självbestämmande. 

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Mätning har gjorts av antalet ärenden där det borde ha funnits en genomförandeplan. Resultatet visar att det saknas en sådan plan för fler än hälften av ärendena.

Some description

Alla personer med insatser från nämnden ska känna ökad nöjdhet.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Indikatorerna visar på båda positiva och negativa resultat jämfört med riket och länet. De enheter som har lägre/minskad nöjdhet har upprättat handlingsplaner.

Some description

Hanteringen av insatser i handläggningen ska vara rättssäkra.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. En granskning av akterna visar på att utredningar och beslut stämmer väl överens.

Some description

 Resurshållning

 

 

 

Systematisk användning av verksamheternas nyckeltal ska öka och kontinuerligt rapporteras till vård- och omsorgsnämnden.

 

Den systematiska användningen av nyckeltal har ökat och genomgång görs varje månad tillsammans med controller. Målet bedöms således vara uppfyllt.

Some description

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och ökad frisknärvaro.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Ett flertal insatser har genomförts för att öka andelen medarbetare som trivs på arbetet och känner att de har en hanterbar arbetssituation.

Some description


Ekonomiskt resultat
Drift

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 1,1 mnkr. Nämndens intäkter 
visar en positiv avvikelse medan nämndens kostnader visar en negativ avvikelse.
Nämndens finansieringsdel visar ett budgetöverskott på 21,5 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på lägre kostnader för köp av verksamhet än budgeterat framförallt inom biståndsenhet LSS. Behovet har inte ökat i den takt som budgeterats. Verksamheten i egen regi redovisar för året ett underskott mot budget på -21,4 mnkr. Verksamheten har högre intäkter än budgeterat men också långt högre personalkostnader vilket är en orsak till underskottet. Personalkostnaderna i egen regi avviker negativt mot budget på 20 %. Verksamheter i egen regi med det största underskottet är hemtjänsten och särskilt boende. 

Some description

Investeringar

Under året har det reinvesterats i inventarier som varit eftersatta både på Djuröhemmet samt på gruppboendena.

Årets viktiga händelser och beslut
• I januari 2018 trädde en ny lag i kraft angående samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Övergången till nya arbetssätt i enlighet med lagen har skett under hösten 2018. Ett samverkansavtal har slutits mellan Storstockholm och regionen vad gäller införandet.
• Under hösten startades ett stort projekt med uppdrag att genomlysa hemtjänsten i kommunen genom hela kedjan från myndighetsutövning till utförande. 
Genomlysningen skall rapporteras våren 2019. Syftet är att 
identifiera förbättringsområden för fortsatt utvecklingsarbete.
• Förfrågningsunderlaget för bedrivande av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) har uppdaterats bland annat utifrån att det från 1 januari 2019 krävs tillstånd från inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva 
privat hemtjänst.
• Resultatet av en nationell brukarundersökning 2018 har redovisats för nämnden i december 2018.  
• Nämnden har ställt sig positiv till att Värmdö kommun efter rekommendation från Storstockholm antar överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län.
• Under året har om- och tillbyggnad av Djuröhemmet fortskridit som planerat. Det skapas 16 nya platser i särskilt boende och sju nya platser i demensdagvård. 
Inflyttning planeras ske successivt under våren 2019.
• En ny verksamhet för korttidstillsyn har startats upp i Värmdö. Verksamheten öppnade i augusti.
• LSS boende har under 2018 haft ett stort fokus på att utöka fritids- och kulturaktiviteter. Under två sommarveckor bedrevs utflyttad verksamhet på Barnens Ö i Norrtälje.
• Värmdö kommun deltog för första gången i evenemanget Funkisfestivalen som genom ett samarbete med kulturskolan resulterat i ett återkommande evenemang.
• Valfriheten inom daglig verksamhet utökades genom ett nytt förfrågningsunderlag.

Nyckeltal
Some description