Värmdö kommuns organisation 2018

Politisk organisation
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och består av 51 ledamöter, som väljs av värmdöborna vart fjärde år. Fullmäktige fattar beslut om frågor av stor betydelse för kommunen, som exempelvis skattesats och nivå på taxor och avgifter. Kommunfullmäktige beslutar även om den politiska organisationen och väljer ledamöter och ersättare till nämnderna och kommunstyrelsen.
Den nuvarande politiska organisationen trädde i kraft den 1 januari 2015. Då inrättades en organisation med nio nämnder utöver kommunstyrelsen, se bild nedan.
Some description

Skiss över Värmdö kommuns politiska organisation

Förvaltningsorganisation
Kommunens medarbetare är samlade i en förvaltning, med kommundirektören som högsta tjänsteman. Förvaltningen har i uppgift att stödja de politiska nämnderna och verkställa de beslut som politikerna har fattat.
Värmdö kommuns förvaltning är indelad i fem sektorer. Tre av dessa omfattar kommunens kärnverksamheter:• Kultur- och utbildningssektorn
• Omsorgs- och välfärdssektorn
• Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn
Vidare finns en plan- och exploateringsavdelning placerad direkt under kommundirektören.Förvaltningen har även två sektorer som har i uppdrag att stötta de andra sektorerna och säkerställa en samordning inom hela förvaltningen:• Ekonomi och uppföljningssektorn
• Sektorn för administration, ledning och service

Some description
Skiss över Värmdö kommuns förvaltningsorganisation