Värmdö kommuns styrsystem


Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats. Visionen är kommunens övergripande styrdokument som utgör grunden för kommunens styrmodell och ska bidra till att kommunens resurser prioriteras på rätt sätt.

Utifrån Vision 2030 bestämmer kommunfullmäktige vid början av varje mandatperiod ett antal inriktningsmål. Varje nämnd fastställer utifrån inriktningsmålen sedan årligen effektmål, som ska bidra till att inriktningsmålen kan uppfyllas vid mandatperiodens slut. Till nämndernas effektmål sätter förvaltningsorganisationen indikatorer, för att kontinuerligt kunna mäta måluppfyllelsen.

Budgetprocess
Genom budgetprocessen ska mål och medel kopplas samman inom respektive verksamhetsområde. Därför är arbetet med mål och budget en central del i styrningen av kommunens verksamhet och planeringen av arbetsåret.

Budgetprocessen startar under våren när kommundirektören lämnar ett underlag till budget för nästkommande år till politikerna. Efter politisk beredning av budgetunderlaget fattar kommunfullmäktige under hösten beslut om rambudgeten för nästkommande år, med bland annat skattesats och nivå på avgifter och taxor.
Intern kontroll
En kommun omfattar många olika verksamheter och processer som ställer krav på kvalificerad styrning och god uppföljning. En del i detta är intern kontroll, som handlar om att 
säkerställa att det som ska genomföras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.
Syftet med den interna kontrollen är att Värmdö kommun ska ha en 
effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att verksamheten i kommunen bedrivs effektivt och säkert för medborgarnas bästa. I Värmdö kommun ska varje nämnd årligen upprätta en risk-
baserad intern kontrollplan inom sitt verksamhetsområde. Risker ska identifieras, prioriteras och en kontrollplan ska fastställas och följas upp.Uppföljning av planen sker av respektive nämnd samt av kommunstyrelsen, som har en samordnande roll för samtliga verksamheter.
Some description

Vision Värmdö 2030 – 
Skärgårdens mötesplats
Kommunfullmäktige antog 2009 en vision för hur kommunen ska se ut år 2030 – Vision Värmdö 2030. Visionen är utgångspunkten för den långsiktiga verksamhetsplaneringen och styrningen i kommunen. Visionen utgår från fem teman:
• Vi möter framtiden
• Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle
• Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet
• Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv
• Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen

Värmdö är skärgårdens mötesplats. Här möter 
vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig hållbarhet. Vi använder förnybar energi, har moderna och miljövänliga transporter och bygger kretsloppsanpassat. Vi vågar prova nya lösningar.
I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande lokalt samhälle. Naturen är tillgänglig för alla och det finns ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar orörd natur, samtidigt är det nära mellan 
täta lokala samhällen. Värmdö är en plats för möten mellan människor. Här finns många mötesplatser. Tolerans, öppenhet och mångfald skapar grunden för möten mellan olika människor – yngre och äldre, kvinnor och män, nya och infödda svenskar. Politiken bygger på delaktighet och dialog mellan medborgare och valda. Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger styrka åt morgondagens företagande. Här finns traditioner som förs vidare till framtidsbranscher som ekologisk turism, kunskaps-
näring, miljöteknik och kultur. Här finns kreativt skapande, livskraftigt företagande och utbildning av hög klass. Värmdö är en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. Vi är nära storstaden samtidigt som vi erbjuder ett självständigt alternativ till den. Kommunikationer till och från Värmdö är effektiva och 
klimatsmarta. Vi engagerar oss i Östersjöfrågorna – vattenkvaliteten är en gemensam resurs för alla länder runt Östersjön, liksom havsmiljön 
allmänt. Våra livskraftiga lokala samhällen är en del av en global värld.

Some description

Illustrationer: Kjell Ström Reklambyrå: Edenvik

 

Politisk inriktning för mandatperioden

För mandatperioden 2015-2018 beslutade kommunfullmäktige om sex inriktningsmål utifrån Vision 2030. Dessa inriktningsmål angav riktningen för arbetet i de politiska nämnderna. Utifrån dessa antog nämnderna effektmål som ska bidra till att inriktningsmålen nåddes.
Flera av nämnderna och kommunstyrelsen valde att anta effektmål som sträckte sig över hela mandatperioden. Detta innebar mer långsiktiga mål som inte har kunnat utvärderas i sin helhet tidigare år.  Siffrorna i cirkeldiagrammen visar måluppfyllelsen för det totala antalet effektmål för respektive inriktningsmål. Gröna och gula fält signalerar att kommunen antingen helt uppnått 2018 års 
målsättning alternativt att utvecklingen gått i önskvärd riktning, men inte nått hela vägen fram till en fullständig måluppfyllelse. Röda fält i diagrammen visar att målet inte har uppnåtts.

Some description

En hållbar kommun

Some descriptionVi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.
Värmdö kommun ska vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.
För 2018 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, elva av tretton effektmål som syftar till att uppnå inriktningsmålet en hållbar kommun. Två mål bedöms som inte uppfyllda. Följande är exempel på aktiviteter som genomförts under 2018:
I maj tecknades en avsiktsförklaring med Kungliga tekniska högskolan (KTH) avseende strategiskt partnerskap för innovation och hållbar utveckling. Avsiktsförklaringen avser samverkan kring utbildning, forskning och innovation för en hållbar och jämställd samhällsutveckling. En viktig del i samarbetet är att 
stärka kommunens miljöarbete kopplat till de lokala miljömålen. Arbetet med att skapa ett socialt hållbart samhälle har under året bland annat inneburit en föreläsning för föräldrar med temat ungdomar och cannabis samt en bussresa med temat ”I ungdomars spår”. Värmdö kommun samverkar också med krognäring, vaktbolag och polis för att eliminera krogrelaterat våld med metoderna Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark.

Inflytande och dialog

Some descriptionDemokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.
Ungdomars och unga vuxnas inflytande ska öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intresse-
grupper ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.
För 2018 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, tolv av tolv målsättningar avseende inriktningsmålet inflytande och dialog. Inriktningsmålet har ett särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna vars inflytande skett genom bland annat ungdomsrådet VKung och ett ungdomsting med temat valår och unga.
En medborgarpanel inrättades under 2018 och cirka 950 värmdöbor deltar. Vägledande för frågorna som ställs i panelen är att de ska handla om ärenden som är i beslutsprocessen 
där panelen kan påverka, och ska ställas med föresatsen att ta hänsyn till svaret. Frågeomgången som gick ut maj handlade om trygghet och säkerhet. Resultatet visade på att medborgarna generellt tycker att Värmdö kommun är en trygg kommun att leva och verka i.E-förslag är en möjlighet till inflytande och delaktighet för medborgarna och ett sätt för kommunens förtroendevalda att få information om vilka frågor som medborgarna anser vara viktiga. Förslag lämnas in på kommunens hemsida och under den tid ett e-förslag är aktivt kan andra personer stödja förslaget. Under 2018 har tio E-förslag godkänts. Under 2018 har samarbetet mellan företagare och kommunens tjänstemän bland annat resulterat i framtagandet av en ny arbetsmetod; DialogLAB Värmdö. Metoden ska stödja utvecklingen av gemensamma 
förbättringsåtgärder i samarbete 
mellan olika intressenter.

Omsorg och trygghet

Some descriptionI Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.
Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso- och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.
För 2018 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis sju av åtta målsättningar avseende omsorg och trygghet. Ett mål bedöms som inte uppfyllt. Följande är exempel på aktiviteter som genomförts under 2018:
Inom socialtjänsten har samtliga socialsekreterare utbildats i Signs of Safety, vilket är en metod som utgår från att stärka individen genom dess egna nätverk, både det privata och professionella. En annan viktig satsning har varit inom försörjningsstödet där beslut tagits om att gå med i kommunalt nätverk för utveckling (KNUT). KNUT är ett viktigt sammanhang för att implementera instrument X som stöd i arbetet inom ekonomiskt bistånd.Kommunens trygghetsråd har inrättat ett operativt råd vars mål är att ge bättre förankrade lägesbilder samt effektivisera insatser och kommunikation. Inom hemtjänsten provar verksamheten e-tillsyn under natten. Syftet är att möjliggöra för brukare med behov av nattlig tillsyn att inte behöva få fysiska tillsynsbesök och således eliminera störningsmomentet hos brukarna.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Some descriptionAlla Värmdös invånare, oavsett 
ålder, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.
Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalité. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.
För 2018 uppnår Värmdö kommun delvis tre av fyra målsättningar avseende livslångt lärande för livet och arbetslivet. Kommunens företagsklimat mäts inom ramen för SKL:s öppna jämförelser i samverkan med Stockholm Business Alliance. Värmdös resultat för 2018 är en försämring jämfört med föregående år. Kommunen arbetar aktivt med att utveckla och förbättra företagsklimatet och näringslivets förutsättningar att växa i kommunen.
Följande är exempel på aktiviteter som genomförts under 2018:I januari beviljades Komvux Värmdö en ny YH-utbildning; Trafiklärarutbildning. Komvux har startat den första utbildningen och söker därefter en utbildningsstart per år fram till 2021. Vidare har en ny metodik med utökade utbildningsinsatser för SFI elever på nivå B under våren arbetats fram tillsammans med Komvux Värmdö och Arbetsförmedlingen. Utbildningsnämnden har påbörjat 
fyra kompetenshöjande projekt; • Reviderad läroplan-digitalisering-
programmering
• Barn i behov av särskilt stöd (del 1)
• Barn i behov av särskilt stöd (del 2)
• Uppdragsutbildning inom 
coachning av pedagoger

Insatsen för arbetet med inkluderande lärmiljöer fortsatte 
och i april hölls ett utvecklingsseminarium för alla utvecklings-
grupper. Rektorer inom projektet 
har inlett erfarenhetsutbyte med
deltagande kommuner genom in-
rättandet av så kallade kritiska vänner.

Ledarskap och medarbetarskap

Some descriptionMedborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenten är grunden för vårt uppdrag.
Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.
För 2018 uppnår Värmdö kommun helt de tre effektmål som syftar till att uppnå inriktningsmålet ledarskap och medarbetarskap. Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som uppfattar kommunen som en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta har under 2018 en rad aktiviteter och utbildningar genomförts.
Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund påbörjades. En välkänd och etablerad värdegrund förväntas positivt påverka upplevelsen av Värmdö kommun som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet inleddes vid chefsdagarna under september och en utvecklingsgrupp har under hösten påbörjat arbetet med att bearbeta återkopplingen som inkommit.Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som anser att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. För att stärka ledarskapet erbjuder kommunen utbildningar för chefer inom ramen för Ledarakademin. Under året har kommunen även erbjudit utbildningar i arbetsmiljö, arbetsrätt, kompetensförsörjning och rekrytering samt lönesättning. För att nå den personalpolitiska visionen om att Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare har flera olika åtgärder genomförts avseende kommunens anställnings-
erbjudande, det vill säga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare, samt inom kommunikationen av kommunen som arbetsgivare.

Resurshushållning

Some descriptionPolitiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.
Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalité i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa 
direktiv om cirkulär ekonomi för EU.Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.
För 2018 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, sju av åtta målsättningar vad gäller inriktningsmålet resurshushållning. Under mandatperioden har den kommunala skattesatsen sänkts från 19,91 kr till 19,18 kr, vilket är en minskning med 73 öre. Värmdö kommun ligger under genomsnittet för skattesatsen i 
riket (21,60 kr) och något över genomsnittet för kommunerna i Stockholms län (19,05 kr).
En klok användning av naturresurserna och en ökad grad av återvinning är en viktig del att säkerställa kommande generationers möjlighet att nyttja kommunens naturresurser. Under 2018 har antalet bruna tunnor för matavfall ökat med 929 nya kunder. Genom att fler kunder får bruna tunnor kan mer matavfall tas om hand och användas till annat som exempelvis framtagande av biogas för fordon.