Balansräkning

Tkr

Not

 Kommunen
2018

 Kommunen
2017

 Koncernen
2018

 Koncernen
2017

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 11

8 890

8 460

8 922

8 509

Mark, fastigheter och anläggningar

 12

3 235 190

2 707 958

3 766 489

3 270 752

Övervärde på fastigheter

 13

 

 

5 638

5 938

Maskiner och inventarier

 14

73 512

49 220

83 959

58 158

Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

 15

9 624

9 852

9 675

9 852

Pågående nyanläggningar

 16

785 380

815 623

882 408

854 147

Finansiella anläggningstillgångar

 17

254 069

260 298

65 143

56 156

Summa anläggningstillgångar

 

4 366 665

3 851 411

4 822 234

4 263 512

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

Lager och exploateringsfastigheter

 18

122 166

118 682

160 431

156 943

Övriga kortfristiga fordringar

 19

319 073

329 145

317 294

327 092

Kassa och bank

 

10 544

86 288

87 296

149 589

Summa omsättningstillgångar

 

451 783

534 115

565 021

633 624

SUMMA TILLGÅNGAR

 

4 818 448

4 385 526

5 387 255

4 897 136

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Eget kapital

 20

1 233 237

1 169 389

2 045 864

2 000 962

Årets resultat

 20

-4 394

63 848

4 611

77 685

Summa eget kapital

 

1 228 843

1 233 237

2 050 475

2 078 647

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

Avsättningar

 21

350 675

248 991

350 675

248 991

Uppskjuten skatt

 

 

 

15 163

14 909

Summa avsättningar

 

350 675

248 991

365 838

263 900

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 22

2 686 675

2 410 290

2 382 484

2 019 543

Kortfristiga skulder

 23

552 255

493 008

588 458

535 046

Summa skulder

 

3 238 930

2 903 298

2 970 942

2 554 589

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

4 818 448

4 385 526

5 387 255

4 897 136

 

 

 

 

 

 

STÄLLDA SÄKERHETER

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckningar

 

Inga

Inga

397 479

255 409

Medfinansirering ombyggnad Slussen

 

 

83 000

 

83 000

 

 

 

 

 

 

ANSVARSFÖRBINDELSER

 

 

 

 

 

Borgensengagemang

 24

14 800

147 608

14 800

30 698

 

 

 

 

 

 

Pensionsförpliktelser

 25

510 920

524 007

510 920

524 007