Betalningsflöde

Tkr

 Kommunen
2018

 Kommunen
2017

 Koncernen
2018

 Koncernen
2017

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

Årets resultat

-4 394

63 848

4 611

77 685

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 

 

 

 

Avskrivningar

113 909

109 666

130 551

129 003

Minskning / Ökning av avsättningar

101 684

15 928

101 684

15 928

Minskning / Ökning av uppskjuten skatt

 

 

254

1 899

Effekt av avskrivning på uthyrd exploateringsfastighet

-111

-111

-118

-118

Effekt av nedskrivning av anläggningstillgångar

 

19

 

19

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

211 088

189 350

236 982

224 416

         

Förändring i rörelsekapital

 

 

 

 

Förändring av fordringar

10 072

-17 500

9 798

-22 245

Förändring av lager och exploateringsfastigheter

-3 484

165

-3 488

120

Förändring av skulder

59 248

 

53 412

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

65 836

-17 335

59 722

-22 125

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

Förvärv immateriella och materiella anläggningstillgångar

-636 610

-549 766

-725 331

-590 500

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

 

 

2 288

 

Försäljningsinkomster och bidrag materiella anläggningstillgångar

1 329

585

1 331

1 829

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-635 281

-549 181

-721 712

-588 671

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

Förändring av långfristig utlåning

6 229

7 087

-226

525

Förändring av nettolåneskuld

276 385

383 587

362 941

408 320

Nettoinvestering i aktier och andelar

 

-9 603

 

-9 623

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

282 614

381 071

362 715

399 222

 

 

 

 

 

Total kassaflöde

-75 744

3 905

-62 293

12 842

Likvida medel vid årets början

86 288

82 383

149 589

136 747

Likvida medel vid årets slut

10 544

86 288

87 296

149 589

Förändring i kassa enligt BR

-75 744

3 905

-62 293

12 842