Kommunen Driftsredovisning

Nämnd/styrelse

Intäkter

Kostnader

Netto

Tkr

Redovisning

Avvikelse
mot budget

Redovisning

Avvikelsemot budget

Redovisning

Avvikelsemot budget

Kommunfullmäktige

802

802

-9 932

-729

-9 130

73

Överförmyndarnämnd

1 166

-32

-4 683

-419

-3 517

-451

Kommunstyrelse

118 068

12 703

-273 149

18 892

-155 081

31 595

Utbildningssnämnd

1 056 312

44 714

-2 246 777

-40 613

-1 190 465

4 101

Vård- och omsorgsnämnd

365 196

31 294

-838 195

-30 211

-472 999

1 083

Kultur- och fritidsnämnd

56 508

4 734

-167 486

-3 438

-110 978

1 296

Socialnämnd

113 847

-1 949

-320 800

-22 878

-206 953

-24 827

Näringslivsnämnd

67 039

14 058

-101 582

-6 332

-34 543

7 726

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

34 009

836

-41 640

-1 077

-7 631

-241

Teknisk nämnd, skattefinansierad

265 196

13 171

-298 258

-1 765

-33 062

11 406

VA, taxefinansierad

120 065

11 167

-120 065

-8 728

0

2 439

Renhållning, taxefinansierad

76 519

3 152

-76 519

-785

0

2 367

Summa nämnder/styrelser inkl.
VA och Renhållning

2 274 727

134 650

-4 499 086

-98 083

-2 224 359

36 567

Finansiering

2 440 679

1 259

-220 714

-60 085

2 219 965

-58 826

TOTALT

4 715 406

135 909

-4 719 800

-158 168

-4 394

-22 259