Redovisningsprinciper

Some descriptionKommunen
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens kapitel åtta samt Lag om kommunal redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för kommunsektorns redovisning.
Värmdö kommun följer Rådet för kommunal redovisnings utgivna rekommendationer, förutom nr 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal eftersom alla hyres-/leasingavtal i redovisningen hanteras som operationella.
Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp syftar till att täcka investeringsutgifter för komponenter med olika nyttjandeperioder och bokförs därför initialt som en skuld. I enlighet med gällande praxis samt matchnings-
principen intäktsförs sedan inkomsten succesivt utifrån en sammanvägning 
av avskrivningstiderna för de ingående 
investeringsobjekten.

Värdering av immateriella och materiella anläggningstillgångar
I Värmdö kommun betraktas en tillgång som anläggningstillgång när livs-
längden överstiger tre år och anskaffningsvärdet överstiger ett halvt prisbasbelopp.
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas generellt som långfristiga poster. Omklassificering till kortfristig post görs för kommande års amorteringar.

Avskrivningar
Avskrivningar på materiella och förvärvade immateriella anläggningstillgångar är beräknade på anskaffnings-
värdet med avskrivningstider baserade på beräknad nyttjandeperiod.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna (byggnader och vissa anläggningar) har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig och nyttjandeperioderna för dessa komponenter varierar.
Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:
• Stomme o grund 50 -100 år
• Stomkomplettering, innerväggar 50 -100 år
• El, VS 10-40 år
• Fasad, yttertak,fönster 30-40 år
• Ventilation, S&Ö, hiss 10-20 år
• Inre ytskikt, HG-anpassningar 10-50 år

Kommunens vägar och GC-vägar har indelats i tre komponenter där underbyggnaden har bedömts ha en nyttjandeperiod som är obegränsad och därför inte skrivs av.
• Underbyggnad Obgränsad nyttjandeperiod
• Slitlager 10-15 år
• Belysning 20-30 år

Va-ledningar har delats in i två komponenter med olika avskrivnings-
tider, huvudledningar och övriga ledningar.
• Huvudledning 70 år
• Ledning 50 år

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till bokslutsåret har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets resultat.
Kundfakturor utställda före årsskiftet rubriceras som kundfordringar. Om intäkten avser nästkommande år har den periodiserats. Kundfakturor utställda efter årskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har periodiserats och intäkten har gottskrivits bokslutsåret.
Kostnads- och intäktsräntor som kan hänföras till redovisningsåret, men där in-/utbetalning skett efter årsskiftet har periodiserats.

Kommunkoncernen
Värmdös koncern är inte en äkta koncern i aktiebolagslagens bemärkelse men enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en sammanställd redovisning, här kallad kommunkoncernen, som även innefattar den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform.
De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd [K2 eller K3]. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.I kommunkoncernen ingår den helägda underkoncernen Kommunhuset i Värmdö AB. Inom koncernerna förekommer omfattande transaktioner. Alla transaktioner av väsentlig karaktär har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.För att skapa jämförbarhet inom koncernen betecknas Värmdö kommun såsom moderbolag och dess bolag såsom dotterbolag. I koncernbok-
slutet ingår moderbolaget Värmdö kommun och de kommunägda bolagen. Justering görs för minoritetsintresset i Värmdö Bostäder,  som till 49 % 
ägs av Rikshem Holding AB.Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället har förvärvat eget kapital i kommunala bolag eliminerats. Därefter har intjänat kapital räknats in i koncernens eget kapital.