Resultaträkning och Balansräkning – Renhållning och slam

Resultaträkning

Tkr

Not

2018

2017

Verksamhetens Intäkter

 1

76 519

73 819

Verksamhetens kostnader                                     

 2

-73 671

-70 927

Avskrivningar

 3

-2 848

-2 892

Årets resultat

 

-0

0

 

Balansräkning

Tkr

 Not

2018

2017

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 4

34 649

37 077

Pågående nyanläggningar

 5

3 092

2 289

Summa anläggningstillgångar

 

37 742

39 366

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kundfordringar

 6

1 103

4 319

Upplupna taxor

 7

9 345

13 211

Summa omsättningstillgångar

 

10 448

17 530

SUMMA TILLGÅNGAR

 

48 190

56 896

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Eget kapital

 

0

0

Summa eget kapital

 

0

0

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Övriga skulder

 8

48 190

56 896

Summa skulder

 

48 190

56 896

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

48 190

56 896