Resultaträkning och Balansräkning – Vatten och avlopp

Resultaträkning

Tkr

Not

2018

2017

Verksamhetens intäkter

 1

120 065

105 472

Verksamhetens kostnader                          

 2

-93 366

-80 672

Avskrivningar

 3

-26 699

-24 800

Årets resultat

 

-0

0

 

Balansräkning

Tkr

Not

2018

2017

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella tillgångar

 4

7 513

6 219

Materiella tillgångar

 5

1 060 165

905 253

Pågående nyanläggningar

 6

362 735

344 808

Finansiella anläggningstillgångar

 7

4 623

4 358

Summa anläggningstillgångar                                       

 

1 435 035

1 260 637

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kundfordringar

 8

7 613

9 359

Upplupna taxor

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

7 613

9 359

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 442 648

1 269 996

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Eget kapital

 

0

0

Summa eget kapital

 

0

0

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Förutbetalda taxor

 9

17 324

13 918

Långfristiga skulder

 10

441 642

419 074

Kortfristiga skulder

 11

7 217

8 034

Övriga skulder

 12

976 466

828 971

Summa skulder

 

1 442 648

1 269 996

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

1 442 648

1 269 996