Resultaträkning

Tkr

Not

 

 Kommunen
2018

 Kommunen
2017

 Koncernen
2018

 Koncernen
2017

Verksamhetens Intäkter

1

 

775 001

782 447

877 293

892 130

Jämförelsestörande intäktsposter

2

 

4 922

8 051

4 922

8 051

Verksamhetens kostnader

3

 

-2 907 221

-2 800 334

-2 984 602

-2 878 566

Jämförelsestörande kostnadsposter

2

 

-63 642

 

-63 642

 

Avskrivningar

4

 

-113 909

-109 666

-130 551

-129 003

Verksamhetens nettokostnader

 

 

-2 304 849

-2 119 502

-2 296 580

-2 107 388

             

Skatteintäkter

5

 

2 061 747

2 014 083

2 061 747

2 014 083

Bidrag från utjämningssystemen och generella
statliga bidrag inklusive fastighetsavgift

6

 

301 524

232 164

301 524

232 164

Avgifter i utjämningssystemen

7

 

-43 735

-34 452

-43 735

-34 452

Finansiella intäkter

8

 

5 659

5 363

3 732

1 982

Finansiella kostnader

9

 

-24 740

-33 808

-20 749

-24 724

Resultat efter skatter och finansnetto

 

 

-4 394

63 848

5 939

81 665

             

Uppskjuten skatt

 

 

 

 

-256

-1 876

Skatt

 

 

 

 

-1072

-2 104

Årets resultat

10

 

-4 394

63 848

4 611

77 685