Finansiell analys

Sammanfattning och 
utblick framåt
Året som gått
Årets resultat: -4,4 mnkr
Årets resultat uppgår till -4,4 mnkr. Det är 68,2 mnkr lägre än 2017 års resultat på +63,8 mnkr. Skillnaden består till största delen av jämförelse-
störande poster varav 63 mnkr avser 
kostnader för medfinansiering av bussterminalen vid Slussen. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår 54,6 (55,8) mnkr.
Kommunens taxefinansierade verksamheter, Vatten och avlopp (VA) samt Renhållning (RH), redovisas separat och ingår inte i kommunens 
resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten, för VA +3,4 (+13,0) mnkr och för RH 3,9 (-2,4) mnkr.Årets budgetunderskott är -27,1 mnkr och sammanfattas i tabellen:

Some description

Balanskravet uppnås ej
Det lagstadgade balanskravet innebär att kommunens resultat ska vara minst ett nollresultat. Värmdö kommun når alltså under 2018 inte upp till lagens krav. Värmdö kommun åberopar dock synnerliga skäl. Läs vidare under rubriken God ekonomisk hushållning

Some descriptionFinansiella mål uppnås delvis
Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning innefattar fyra finansiella mål, måluppfyllelsen 2018 är enligt följande:
• Årets resultat enligt resultaträkningen i förhållande till skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag ska vara minst 1 procent exklusive engångsposter. Kommun redovisar på sista raden ett negativt resultat om -4,4 mnkr. Exkluderas poster av engångskaraktär, vilka till största delen påverkas av kostnaden för Slussen, hamnar resultatet däremot på +54,6 mnkr. Detta motsvarar 2,3 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag. Målet är således uppnått. Långsiktigt är det dock viktigt att ha en resultatnivå som klarar av oförutsedda kostnader.
• Soliditeten ska öka. Soliditeten minskade, med 2,6 procentenheter till 25,5 procent, till följd av omfattande investeringar. Målet är således inte uppnått.
• Nämndernas budgetavvikelse ska vara positiv eller 0 procent. Budgetavvikelsen uppgick till 31,8  procent, målet är således uppnått. Vissa verksamheter uppvisar dock stora underskott och det är av största vikt att nämnder som har obalanser i ekonomi upprättar, 
verkställer och följer upp åtgärdsplaner.
• För affärsdrivande verksamhet ska avgiftsfinansieringsgraden över tid vara 100 procent. Verksamhetens skuld till skattekollektivet får uppgå till 15 procent av omsättningen men under kort tid tillåts skuldsättningen öka till 25 procent, det förutsätter dock att det finns en tydlig plan för återbetalning. VA-verksamheten redovisar positivt resultat för 2018 och är fortsatt helt skuldfri. Renhållningsverksamheten visar ett positivt resultat på 3,9 mnkr. Det innebär att skulden till skatte
kollektivet har minskat till 9,3 mnkr, vilket motsvarar 11,6 procent av 2018 års omsättning. Målet 
är uppnått.

Skatteintäkter
Prognoserna för skatteunderlagets tillväxt drogs ner under år 2018. Jämfört med kommunfullmäktiges budgetbeslut hösten 2017 sjönk förväntningarna under året markant vilket, trots ökade utbetalningar totalt i utjämningssystemet, ledde till att budgeterade intäkter från skatter och utjämningssystem reviderades ned med drygt 5,5 mnkr. Utfallet i bokslut jämfört med reviderad budget blev knappt -4,5 mnkr.

Nettokostnaderna ökade mer än skatteintäkterna
Intäkterna från skatter och utjämning steg 2018 med 4,9 (2,4) procent. Det kan jämföras med att verksamhetens nettokostnader steg med 5,6 (7,1) procent. Förhållandet dämpar resultatet för kommunen och minskar 
också kommunens beredskap att möta framtida utmaningar.

Nämndernas överskott: 31,8 mnkr
Nämnderna redovisar ett budget-överskott om 31,8 (-2,1) mnkr jämfört med budget. Det är en väsentlig skillnad jämfört med 2017. Variationen är stor mellan nämnderna där Socialnämnden redovisar ett under-
skott om -24,8 mnkr, medan de största överskotten finns inom Kommunstyrelsen, +31,6 mnkr, Tekniska nämnden, +11,4 mnkr, och Näringslivsnämnden +7,7 mnkr.

Långsammare befolkningstillväxt
Invånarantalet i Värmdö kommun ökade under 2018 med 953 (1 444) personer till 44 397 (43 444) invånare, en minskning av tillväxten på -34 procent.

Fortsatt hög investeringstakt
Investeringsutfallet på 634 (550) mnkr ligger omkring 15 procent 
högre änföregående års nivå. Investeringstakten är alltså fortsatt hög även om årets ökning ej når upp till förra årets ökning på 45 procent. Också i ett längre perspektiv har investeringarna ökat mycket kraftigt. Investeringsnivån 2018 var mer än dubbelt så hög som 2015, vilket ger en tydlig fingervisning om den investeringstakt Värmdö Kommun befinner sig i.
Låneskulden till kreditinstitut uppgår till 1 407 (1 166) mnkr, en ökning med 241 mnkr jämfört med 2017. Orsaken till ökningen är framför allt den investeringsökning som nämns ovan. Kommunens bolag, Kommunhuset i Värmdö AB svarar för utlåning om 694 mnkr till kommunen. Den totala skuldsättningen är således fortsatt hög och trots det låga ränteläget går 21,4 (28,8) mnkr av kommunens skatteintäkter till att betala räntor. På några års sikt finns en betydande risk för högre räntor än dagens nivåer.
Some descriptionUtblick framåt
2019 förväntas bli det år då högkonjunkturen mattas av. Sverige går mot konjunkturell balans med betydligt svagare utveckling av sysselsättningen, vilket innebär en dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten. Detta motverkas till viss del av en stigning i lönenivån, men ökade löner påverkar även kostnadssidan inom kommunernas personalintensiva verksamheter.
Sveriges kommuner och landsting, prognostiserar genomsnittliga kostnadsökningar på cirka 1,1 procent årligen under en 10-årsperiod och 1,3 procent de närmaste tre åren i kommunsektorn. Främsta orsak är det ökande demografiska trycket med ökat antal barn, ungdomar och äldre. Den snabba ökningen blir en utmaning för kommunerna som inte kan förvänta sig lika stora intäktsökningar i form av skatter och bidrag som tidigare. Efter att ha visat ett budgetunderskott föregående år, visar nämnderna  år 2018 sammantaget ett överskott. Socialnämnden visar dock ett underskott även under 2018 men stora variationer har förekommit i nämnder na de senast åren. Det är viktigt, för att kunna upprätthålla en god ekonomi i kommunen som helhet, att samtliga nämnder når balans i förhållande till budget, inte minst för att kunna möta utmaningen om att finansiera den 
demografiska tillväxten. Värmdö kommun har en stor låneskuld som de senaste åren har ökat till följd av omfattande investeringar och så även 2018. I det låga ränteläge, som för närvarande råder, är kommunens räntekostnader förhållandevis låga. Dock måste man räkna med att marknadsräntorna kommer att stiga framöver, innebärande fördyringar för kommunen. En av de främsta utmaningarna för Värmdö blir att behålla en kontrollerad utveckling av låneskulden och att uppfylla målsättningen om stärkt soliditet, detta i ett läge när det finns relativt omfattande förväntningar rörande framtida investeringar. För att åstadkomma detta 
krävs en sund ekonomi i grunden, ett positivt årligt driftresultat och en väl avvägd och prioriterad planering av investeringar.  
Finansiell analys
Modell för finansiell analys
Den finansiella analysen grundar sig på den så kallade RK-modellen. Den utgår ifrån fyra finansiella aspekter;

Some description


Syftet är att identifiera finansiella möjligheter och problem samt att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushåll­ning. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal.

Resultat och kapacitet
Resultatperspektivet visar vilken balans som finns mel­lan löpande intäkter och kostnader under året och över tiden. Här analyseras och förklaras bland annat årets resultat och dess orsaker, balanskravsutredningen och investeringsutvecklingen. I kapacitetsperspektivet analyseras kommunens finansiella situation i ett längre perspektiv, exempelvis soliditetsutveckling och skuldsättning.

Resultat 2018
Some description

Kommunen
Värmdö kommun uppvisar ett negativt resultat för 2018. Resultatet påverkas dock av kostnader av engångskaraktär på 63 mnkr som avser en bussterminal vid Slussen. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 54,6 mnkr.

Some description

Some description

Koncernen
Kommunkoncernens resultat uppgick 2018 till +4,6 (77,7) mnkr, vilket är betydligt sämre än 2017. Exklusive jämförelsestörande poster hamnar årets resultat närmare föregående år 63,3 (78,3) mnkr. Samtliga dotterbolag har försämrat sitt resultat något och redovisar resultat enligt följande: Värmdö Bostäder AB 13,5 16,9) mnkr, Gustavsbergsbadet -0,5 (-0,5) mnkr och Värmdö Hamnar AB 3,1 (4,1) mnkr. Moderbolaget i bolagskoncernen, Kommunhuset i Värmdö AB, redovisar ett resultat på 0,1 (4,6) mnkr Gustavsbergsbadet AB:s behov av tillskott har reglerats med koncernbidrag från Kommunhuset i Värmdö AB. Siffrorna ovan avser resultat efter koncernbidrag. Observera också att i siffrorna ingår 100 procent av VärmdöBostäder AB:s resultat, utifrån rådande redovisningsprinciper och att Kommunhuset i Värmdö AB är majoritetsägare i bolaget. Dock ska man vara medveten om att det finns ett minoritetsintresse i bolaget, då Rikshem äger 49 procent av aktierna.  

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Ökningstakten för skatteintäkter och skatteutjämning har under 2018 varit 4,9 procent vilket var högre än 2017 (2,4 procent). Detta bör dock sättas i relation till en nettokostnadsutveckling exkl jämförelsestörande poster på 5,6 procent.

Some description

Lönekostnaderna, som utgör den i särklass största delen av kostnaderna, har stigit med ca 5,2 procent exklusive sociala avgifter. Inflationen har samtidigt varit 2 procent.
God ekonomisk hushållning – Balanskravet
Kommunallagen anger att ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Det innebär för Värmdö kommun att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras och att kommunen uppnår uppsatta finansiella och verksamhetsmässiga mål.
För Sveriges kommuner gäller även balanskravet, vilket innebär att kommunernas intäkter varje enskilt år måste överstiga kostnaderna.  Det finns en möjlighet för kommunerna att i balanskravsutredningen reservera delar av ett positivt ekonomiskt 
resultat i en resultatutjämningsreserv. Reserven kan senare användas för 
att utjämna intäkter över en konjunk-turcykel. Värmdö kommun har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning, men valt att inte införa en resultatutjämningsreserv.
Some description

Kommunens ekonomiska resultat (sista raden på resultaträkningen) är utgångspunkten vid avstämningen av balanskravet. Resultatet korrigeras för realisationsvinster (försäljning av fastigheter). Värmdö kommun redovisar 2018 ett balanskravsresultat på -7,0 mnkr och når således ej upp till balanskravet. Kommunen åberopar dock synnerliga skäl gällande medfinansiering av en ny bussterminal vid Slussen som belastat årets resultat med totalt -63 mnkr, baserat på en överenskommelse från 2014. Överenskommelsen syftade till att skapa ett långsiktigt ansvarstagande för en fungerande och attraktiv helhetslösning för kollektivtrafiken. Eftersom överenskommelsen från 2014 speglar ett mycket långsiktigt åtagande medan balanskravets regelverk har ett 1-3 års perspektiv kommer synnerliga skäl att åberopas, i syfte att exkludera kostnaden för medfinansieringen från kravet 
på att återställa det egna kapitalet. Engångspostens påverkan på soliditeten, dvs hur stor del av tillgångarna som har finansierats med egna medel och en indikation på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet, är cirka 1 procent. Utan medfinansieringen skulle soliditeten vara 26,5 procentenheter. Kommunens låneskulder har också ökat med 241 mnkr till 2 101 mnkr, vilket hänger samman med omfattande investeringar, som i allt väsentligt får anses gagna kommuninvånarna. Låneskulden ligger dock fortfarande under beslutat lånetak på 2 350 mnkr som fullmäktige tog i budget 2017. Att klara minimikravet, balanskravet, är dock inte tillräckligt utan det är också mycket viktigt att uppnå Värmdö kommuns finansiella mål. Årets mål är ett resultat på + 1 % av skatter och utjämning, exklusive engångsposter, vilket skulle motsvara 23 mnkr. Målsättningen på sikt är dock att resultatnivåerna ska öka. Syftet är att ekonomin ska tåla oförutsedda händelser och dessutom klara en rimlig självfinansiering av investeringar. Resultatet exklusive engångsposter uppgår till 54,3 mnkr, vilket överstiger det finansiella målet.
Driftkostnadsandelen ökade
En viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det råder balans mellan löpande kostnader och intäkter. Detta kan mätas genom att se hur stor andel kommunens löpande nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och statsbidrag. Det utrymme som finns kvar, upp till 100 procent, kan användas för amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande.

Some description

Eftersom Värmdö kommun gör ett negativt resultat 2018 uppgick driftkostnadsandelen till 100,2 procent, vilket är 3,1 procentenheter högre än 2017. Då driftkostnadsandelen är högre än 100 procent saknas utrymme för amortering eller egenfinansiering av investeringar, vilket betyder att investeringarna har lånefinansierats under 2018.
Some description

Investeringarna i kommunen har ökat i betydande omfattning även under 2018. Mer om investeringar går att läsa i avsnittet Nämndernas och bolagens investeringar.Nyckeltalet avskrivningar i relation till nettoinvesteringar visar i vilken utsträckning kommunen ny- eller 
reinvesterar och om kommunen i längden riskerar kapitalförstöring. Nyckeltalet har sjunkit jämfört med föregående år. Värmdö har under den senaste treårsperioden legat avsevärt under 100 procent vilket indikerar att kommunen har byggt upp tillgångar i balansräkningen. Tillgångsökningen var 28 procent mellan 2017 till 2018.

Some description

Koncernen

Bland koncernbolagen sticker VärmdöBostäder ut med investeringar på 164,7 mnkr. En stor del av dessa berör renoveringar och ombyggnader i Hästhagen. Andra stora projekt inkluderar konverteringar av olika verksamhetslokaler till lägenheter. VärmdöBostäders investeringar förväntas fortsätta vara höga under kommande år.

Självfinansieringsgraden av investeringar minskar
Självfinansieringsgraden visar i vilken 
grad nya investeringar finansieras med egna medel/årets driftintäkter. Ambitionen bör vara att genom egna tillförda medel så långt möjligt finansiera investeringar för att inte behöva ta av sparade pengar eller tvingas låna externt. Tabellen visar att omkring 16 procent av kommunens investeringar har finansierats med driftresultatet, exkluderat VA-investeringar uppgår självfinansieringsgraden till 24,1 procent. VA-utbyggnaden svarar för ca 198,9 mnkr 
av investeringarna. Dessa ska 
finansieras av VA-kollektivet och inte inom ramen för kommunens skatte-
finansierade verksamhet.
Självfinansieringsgraden har sjunkit drastiskt sedan föregående år. Detta beror framför allt på en minskning i resultat men också på en kraftig 
ökning av investeringar.

Some description

Kommunkoncernen hade 2018 140,1 mnkr kvar av driftintäkter när den löpande verksamheten hade finansierats. Det kan jämföras med investeringar på 615 mnkr. Själv-finansieringsgraden uppgick därmed till 17,2 procent.

Some description

Soliditeten lägre
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med egna medel och är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Soliditeten påverkas av resultatet och förändringen av tillgångar 
och skulder.
En hög soliditet indikerar ett gynnsamt utgångsläge och en låg soliditet visar motsatsen. Den årliga förändringen av soliditeten är ofta ett mer intressant mått på kommunens finansiella status. Kommunens investeringar och andelen av dessa som finansieras med egna medel påverkar soliditeten och förbättras om kommunen amorterar på låneskulden.

Some description


Some description

Kommunen
Kommunens soliditet uppgick 2018 till 25,5 procent, vilket är en minskning med 2,6 procentenheter, jämfört med föregående år. Kommunens eget kapital har minskat marginellt med 4,4 mnkr, att jämföra med föregående års 
ökning med 64 mnkr. Tillgångarna har vuxit med 433 mnkr.

Some description

Värmdö kommuns soliditet är fortfarande betydligt lägre än rikets genomsnitt, som 2017 var 45 procent. Det beror i första hand på att Värmdös investeringar i verksamhetsfastigheter historiskt huvudsakligen finansierats med lån. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas än så länge, i enlighet med gällande rekommendationer, inte som skuld i balansräkningen. De rubriceras i stället som en ansvarsförbindelse och påverkar därmed inte formellt soliditeten. Åtagandet är ändå en realitet och kommer att utfalla i pensionsutbetalningar i framtiden och därmed påverka likviditeten. Om ansvarsförbindelsen tas med i beräkningen blir kommunens soliditet knappt 15 procent.
Some description

Även koncernens soliditet har försämrats under 2018 och uppgår till 38,1 (42,4) %. Omräknad med 
samtliga pensionsåtaganden beaktade 
var den 28,6 procent.
Totala skulder ökade för 
kommunen och koncernen
Kommunen
Kommunens totala skulder ökade under året med 336 mnkr till 3 239 mnkr. Den del som handlar om skulder till kreditinstitut ökade med 241 mnkr till 1 407 mnkr. Avsättningarna för pensioner, intjänade från och med 1998, som också är en form av skuldsättning, ökade med 39 mnkr till 288 mnkr. I diagrammet nedan ingår även ansvarsförbindelsens pensioner och skulden blir då väsentligt högre, totalt 4 101 mnkr, vilket är en ökning med ca 425 mnkr jämfört med 2017. Även avsättningen för medfinansiering av busshållplatsen vid Slussen om 63 mnkr är inkluderad i diagrammet.

Some description

Some description

Koncernen
Även på koncernnivå ökade den totala skuldsättningen inklusive avsättningar och ansvarsförbindelser med 505,1 mnkr till 3 847,6 mnkr varav långfristiga skulder, avsättningar och pensionsförpliktelser utgjorde 2 807,4 mnkr, övriga skulder var kortfristiga.
Av koncernens långfristiga lån vid årsskiftet återfanns 764,3 mnkr i VärmdöBostäder AB vilket är en ökning med 169,7 mnkr.
Kommunens intäkter
Kommunens klart största intäktskälla är skatteintäkterna, som år 2018 uppgick till 2 062 mnkr eller 65,5 procent av de totala intäkterna. En krona i förändrad skattesats motsvarar ungefär 115 mnkr. Verksamhetens övriga intäkter, bl a avgifter och ersättningar för olika utförda tjänster, uppgick år 2018 till 781 mnkr eller 24,8 procent av kommunens sammanlagda intäkter.

Some description

Kommunalskatt
Efter ett par års sänkningar förblev kommunalskatten i Värmdö 2018 oförändrad jämfört med 2017. 14 av länets 26 kommuner hade under året högre kommunalskatt än Värmdö.

Some description

Kommunalskatten i Värmdö låg alltjämt högre än länssnittet och skillnaden ökade något, då två kommuner sänkte sin skattesats. Ser man till den totala utdebiteringen, inklusive landstingsskatt, låg Värmdö 2018,  86 öre lägre än rikets genomsnitt och Värmdös ranking ligger kvar på plats 32 (enligt principen låg total kommunalskatt ger hög ranking). År 2019 ligger kommunens skattesats kvar oförändrad mot 2018.
Risk – kontroll
Riskperspektivet analyserar de finan-
siella risker som kommu­nen kan utsättas för och som kan påverka 
resultat och kapacitet på kort och lång sikt. Här analyseras kassalikviditet, borgensåtaganden samt pensionsskuld.
I kontrollperspektivet redovisas hur finansiella målsättningar och planer följs, här analyseras exempelvis bud­getföljsamheten.God ekonomisk hushållning innebär att kommunen på kort och medellång sikt inte behöver vidta 
drastiska åtgärder för att möta 
finansiella problem. Kommunen bör 
ha en sådan kortsiktig betalningsberedskap så att den kan betala 
löpande utgifter utan besvär.
Likviditet
Likviditeten är för närvarande inte någon nyckelfråga i den kommunala sektorn. Kommunerna har normalt sett inte några svårigheter att skaffa rörelsekapital. Det kan ändå vara motiverat att mäta kassalikviditeten, som är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid ett värde på 100 procent täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar.

Some description

Kommunen har minskat sin kassa-
likviditet drastiskt jämfört 2017 och 2018. Som regulator avseende likviditeten har kommunen och de kommunägda bolagen ett gemensamt koncernkonto, till vilken kopplats en checkräkningskredit.I de kortfristiga skulderna ingår poster som endast delvis blir föremål för utbetalning inom den närmaste tiden. Det gäller t ex semesterlöneskulden på 48,1 mnkr.
Some description

Finansiella nettotillgångar
Likviditeten bör ses ihop med skuldsidan. Exempelvis innebär en förbättrad likviditet i kombination med sänkt skuldsättning att kommunens finansiella handlingskraft stärks. Ett mått som beskriver detta förhållande är finansiella nettotillgångar (=skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder).

Some description


Vid årsskiftet översteg skulderna omsättnings- och finansiella anläggningstillgångar med drygt 2,5 miljarder kronor. Det är en avspegling av att stora delar av kommunens investeringar under lång tid lånefinansierats. I jämförelse med många andra kommuner är Värmdös finansiella nettotillgångar synnerligen låga.
Ränterisker
Kommunens låneskuld till kreditinstitut, 1 407,0 mnkr ökade med 240 mnkr under 2018, därutöver har kommunen lån från KIVAB med 694,0 mnkr. Från och med juli 2018 är kommunens hela externa upplåning lagd hos Kommuninvest. Offerter har under året jämförts mellan flera kreditinstitut och utvärderingen av dessa har tydligt visat att Kommuninvest har mycket fördelaktiga villkor. Koncernens låneskuld till kreditinstitut uppgick vid årsskiftet till 1 796,8 mnkr.
Marknadsräntorna har legat lågt under hela 2018 liksom Riksbankens reporänta som har legat still på -0,50 procent. Den genomsnittliga årsräntan för kommunens lån under 2018 har varit 1,00 procent, vilket är lägre jämfört med 2017 (1,63 procent). Räntekostnaderna på kommunens långfristiga lån uppgick till 21,4 (28,8) mnkr. Koncernens totala räntekostnader uppgick till 20,7 (24,7) mnkr varav räntan på långa skulder var 17,4 (19,4) mnkr.Med nuvarande fördelning i kommunens lånestock mellan bunden och rörlig ränta skulle en räntehöjning om 1 procent kortsiktigt (inom ett år) betyda cirka 5 mnkr i årlig högre räntekostnad. Av portföljen har 36,0 procenten räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat (ränteswapar) hade 71,6 procent av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare. Fördelningen fast – rörlig ränta är i linje med riktlinjerna, som anger att minst 50 procent ska utgöra lån med fast räntebindningstid och som under kortare tid kan tillåtas sjunka till minst 40 procent.

Borgensåtaganden
Kommunens tidigare borgensåtagande till koncernbolaget VärmdöBostäder har upphört då den nya ägarstrukturen i bolaget medför att de inte i samma utsträckning kan låna till kommunal borgen. Detta gör att räntekostnaderna sannolikt kommer att öka inom VärmdöBostäder framöver.  Detta får till följd att kommunens samlade borgensåtaganden har minskat drastiskt.

Some description

Kommunens övriga åtaganden avser borgen till föreningar och föreningsägda bolag. Åtaganden avser Möja Idrottsförening, Gustavsbergs tennisklubb, Gustavsbergs Ryttarsällskap AB, Nämdö Fiber, Runmarö Bredband och Harö Bredband. Kommunen ingick 2010 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga och framtida förpliktelser. Samtliga 277 kommuner som är medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser. För 2018 överstiger dock kommunens andel av Kommuninvests totala tillgångar andelen av de totala förpliktelserna, därför ses den finansiella effekten av den solidariska borgen som 0.
Pensionsåtagande inklusive särskild löneskatt
Kommunens sammanlagda pensionsåtaganden avseende avtalspension uppgick vid årsskiftet till 863,9 mnkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år på motsvarande 28,4 mnkr. Utbetalningar till pensioner uppgick år 2018 till 36,0 mnkr inklusive löneskatt, en ökning på 3,7 mnkr mot 2017.
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen dvs pension intjänad före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. Förpliktelsen inklusive löneskatt uppgick 2018 till 510,9 mnkr. Av pensionsåtagandena ligger 59,1 procent utanför 
balansräkningen. Ansvarsförbindelse
rörande pensionsförpliktelser utan-för balansräkningen har nu nått sitt kulmen och kommer hädanefter att minska framåt då stora grupper före 1998 numera gått i pension. Sedan 1998 belastar kostnaderna för pensioner kommunens resultat det år pensionerna faktiskt intjänas. Nuvarande avtal innehåller dels en avgiftsbestämd, individuell del, som utbetalas årligen och vars placering arbetstagaren själv råder över och dels en förmånsbestämd del för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Sistnämnda åtagande ackumuleras successivt som en avsättning i 
kommunens balansräkning och ”återlånas” i kommunens verksamhet. 
Kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen stiger relativt snabbt och avsättningen uppgår nu totalt till 285,1 mnkr. Att pensionskostnaderna stiger beror på flera faktorer såsom hur löner, inflation, inkomstbasbelopp, räntor och livslängsantaganden utvecklas.Ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal gäller från 2014. Detta avtal gäller dock bara arbetstagare som är födda från och med 1986, vilket innebär att det kommer att ha begränsad omfattning och betydelse de närmaste åren.
Some description
 
Budgetföljsamhet, prognossäkerhet
Resultatet på -4,4 mnkr är 27,1 mnkr sämre än budgeterade 25,1 mnkr. Nämnderna visar dock ett budgetöverskott på 31,8 (-2,1) mnkr. vilket motsvarar 1,4 procent av nettobudgetomslutningen. Finansförvaltningens resultat är påverkat av kostnaden för Slussen på 63 mnkr. Nämndernas budgetföljsamhet visar en fortsatt stor spridning. Socialnämnden saknar fortfarande en tydlig strategi för att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med budget i balans på både kort och lång sikt. Vård och omsorgsnämnden har ett positivt resultat, men ekonomin är i obalans och verksamheten har inte lyckats anpassa sina kostnadsnivåer utifrån fastställda priser. Utbildningsnämnden har ett överskott men har gått miste om statsbidrag från Migrationsverket om närmare 6 mnkr på grund av sena ansökningar.
Respekt för beslutade budgetramar är grundläggande för kommunens långsiktiga handlingsfrihet och för att stärka möjligheterna till ökad styrning och underlätta för kommunstyrelsen att fullfölja sitt uppföljningsansvar pågår en översyn av den ekonomiska styrningen. Mera om detta finns att läsa i avsnittet Nämndernas och bolagens utfall. För en ännu djupare förståelse rekommenderas läsning av respektive nämnds verksamhets-berättelse.
Some description

Årets sammanlagda utfall för nämnderna blev bättre än förväntat och avvek mot prognosen per 30 september med 1,4 procent. Fem nämnder har förbättrat sina resultat sedan prognosen medan fem nämnder försämrat sitt resultat. En god prognossäkerhet ger förutsättningar för att kunna styra ekonomin och fatta beslut på goda grunder. Det är naturligtvis särskilt viktigt när marginalerna är små.
Känslighetsanalys
Värmdö kommun påverkas av en mängd olika ekonomiska händelser, varav en del ligger utanför kommunens kontroll. Känslighetsanalysen visar hur olika förändringar påverkar kommunens kostnader och intäkter.
Tabellen indikerar att förutsättningarna för kommunens ekonomi snabbt kan förändras, att små förändringar kan innebära stora belopp. Tabellen illustrerar ganska väl kommunens behov av att ha en finansiell beredskap för oförutsedda händelser.
Some description

Some description