Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen speglar yttre omständigheter som påverkar Värmdö kommuns utveckling. 
Av­snittet behandlar bland annat samhällsekonomin, kommunernas ekonomi, befolkningsutvecklingen samt arbetsmark.

Some descriptionHögkonjunkturen 
mattas av
Efter flera år med hög tillväxt och fallande arbetslöshet tyder nu det mesta på att vi har passerat toppen på högkonjunkturen. Det förefaller som att ekonomin är på väg att mattas 
av även om högkonjunkturen förväntas bestå de närmaste åren. Trots inbromsningen är resursutnyttjandet 
fortsatt högt på de flesta håll. 
Arbetslösheten kommer att vara historiskt låg i USA och i euroområdet de närmaste åren, och en av anledningarna till avmattningen i tillväxten är kapacitetsbegränsningar, inte minst i USA. En annan faktor är att orosmoln såsom en hård Brexit, globala handelspolitiken med upptrappat handelskrig mellan USA, Kina och omvärlden samt de politiska riskerna i euroområdet bidrar till ökad osäkerhet och till att investerings- och konsumtionsbeslut skjuts på framtiden. Tillväxten i den globala industriproduktionen som ofta ligger före resten av ekonomin i konjunkturen, dämpades under 2018 samtidigt som tillväxten i världshandeln har saktat in. SKL skriver ned sin prognos för den globala BNP-tillväxten.

Some description

Stark internationell tillväxt tillsammans med en försvagad krona har under den senaste tiden påverkat den svenska exporten positivt. I kombination med ett kraftigt bostadsbyggande har det bidragit till en stark tillväxt under flera år. Det förefaller nu som om också den svenska ekonomin är på väg att mattas av även om arbetsmarknaden fortfarande är stark. Den långsammare globala tillväxten med minskad svensk export som följd och ett avtagande i byggandet framöver gör att vi kommer att se en minskad sysselsättning och stigande arbetslöshet. Detta förväntas dock bli tydligare först under 2020 men redan i slutet av detta år beräknas arbetslösheten nå jämvikt. Resursutnyttjandet vid ingången av 2020 förväntas fortfarande vara högre 
än normalt och man förutspår att 2019-2022 kommer att karakteriseras 
av normalkonjunktur. SKL gör alltså inte bedömningen att den påbörjade nedgången under 2019 tar Sverige in i en lågkonjunktur.Kommunerna har haft några goda år med kraftig utveckling av skatte-underlaget. Om man ser till hela den konjunkturcykeln som nu går mot sitt slut så har skatteunderlaget vuxit nästan dubbelt så snabbt i reala termer som under förra konjunktur-
cykeln. En viktig faktor för kommunernas skatteintäkter, utvecklingen 
av arbetade timmar, ser ut bli 
svagare under kommande år även om detta till viss del motverkas av att 
lönenivån stiger. Svagare utveckling av antalet arbetade timmar medför en dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten.Dessutom utsätts kommunernas verksamheter för ett fortsatt högt 
demografiskt tryck.

Finansiering av 
framtidens välfärd
De ökande kraven på verksamheten och den minskande tillväxttakten kommer att skapa rejäla utmaningar för kommuner i form av ökande gap mellan kommunsektorns kostnader och intäkter. De demografiskt betingade behoven beräknas öka med i genomsnitt 1,1 % per år de kommande 10 åren och 2018-2022 visar SKL:s illustration nedan en genomsnittlig årlig ökning på 1,3 %. Detta sätter press på kommuner att effektivisera hanteringen av de ökade demografiska kraven samtidigt som behovet av skattehöjningar minimeras. Enligt SKL kommer kommunerna behöva genomföra åtgärder så som nya arbetssätt och arbetsmetoder motsvarande 31 miljarder om kostnaderna ökar i takt med demografin till 2022. Den förestående utmaningen är den största under den senaste 50-årsperioden för kommunsektorn.
Bakgrunden till de demografiska kraven utgörs främst av en ökning av personer 0-19 år och personer över 65 år som är större än ökningen av personer 20-64 år. Skillnaden blir än större med en framskrivning över en 10-årsperiod. Fler äldre innebär stigande drifts- och investeringskostnader i äldreomsorgen och fler barn driver upp motsvarande kostnader för förskola och utbildning. Att det är en förhållandevis betydligt mindre ökning av befolkningen i arbetsför ålder, 20-64 år, innebär problem i och med att det är denna ålderskategori som i hög grad bidrar till kommunernas skatteunderlag. Skillnaderna i förutsättningar mellan enskilda kommuner kan dock vara betydande.
Some description

Statsbidrag – kommunalekonomisk utjämning
Det kommunala utjämningssystemet syftar till att ge alla Sveriges kommuner förutsättningar att, trots stora olikheter i demografiska, geografiska och socioekonomiska förutsättningar, kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service. Systemets viktigaste komponenter är inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen.
Värmdö fick 2018 58,7 (13,2) mnkr i inkomstutjämningsbidrag. Kommunens egen skattekraft har, i förhållande till rikets skattekraft, försvagats ordentligt och ligger numera på 111,8 (114,2) procent av rikets medelskattekraft, vilket förklarar ökningen av bidraget jämfört med föregående år. Försvagningen i skattekraft är inte ovanlig i växande kommuner där en stor del av befolkningstillväxten är barn. Värmdö 
kommun är bidragstagare även i kostnadsutjämningen och erhöll 2018 111,4 (97,8) mnkr. Den särskilda LSS-utjämningen innebar för Värmdö 
en kostnad på 43,7 (34,0) mnkr.
Boverket lämnade bidrag på cirka 1,8 miljarder under 2017 för ökat bostadsbyggande. Denna, tidigare kallad Byggbonus, resulterade för Värmdös del 2018 i 5,6 (10,3) mnkr. Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden, däribland statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Beslutet innebär att det inte bilr någon sökomgång för 2019.Under 2016 beslutade staten om tillskott till kommuner och landsting från och med 2017 med 10 miljarder årligen, de så kallade Välfärdsmiljarderna. Bidraget fördelas dels utifrån invånarantal dels utifrån flyktingmottagande. Under 2018 fick Värmdö knappt 10,3 mnkr i bidrag.

Some description

En fortsatt stark 
befolkningsökning

Värmdö kommuns befolkning fortsätter att växa. Under 2018 fick kommunen 953 nya invånare och den sista december hade Värmdö 44 397 invånare. Det motsvarar en befolkningstillväxt på 2,19 procent.
Den stora befolkningstillväxten beror framförallt på en stor inflyttning från övriga landet, ett inrikes flyttningsöverskott om 580 personer, vilket motsvarar cirka 61 procent av den totala ökningen. Resterande ökning kommer av födelseöverskott; +145 personer, och invandringsöverskott; +223 personer. Under 2018 var inflyttningsöverskottet ungefär hälften så stort jämfört med 2017. Något färre barn föddes under 2018 jämfört med 2017. Värmdös invånare består av något fler män (50,6 %) än kvinnor, ett förhållande som varit konstant de senaste åren. I riket har kvinnorna historiskt utgjort en något större andel av den totala befolkningen, vilket ändrades 2016 då männen för första gången var något fler. Förklaringen till detta är att mäns medellivslängd har ökat snabbare än kvinnornas. Andelen invånare i åldern 65 år och äldre har ökat i Värmdö, liksom i riket, de senaste åren och utgör nu 16,7 procent av befolkningen. Trenden innebär att Värmdö kommuns demografi tenderar att allt mer överensstämma med övriga länets och rikets sammansättning, även om vi fortsatt har en något högre andel barn och unga under 18 år; 25,9 procent.I Stockholms län ökade befolkningen med ungefär 1,6 procent. Detta är en något högre tillväxt än de senaste åren. Ökning beror till viss del på fler födda barn men framför allt på ett betydligt högre flyttningsöverskott, både inrikes och utrikes. Befolkningen i hela riket ökade under 2018 med cirka 1 procent. Sveriges befolkning ökar av två anledningar. Det föds fler barn än det dör personer vilket betyder att landet hade en naturlig folkökning på 23 647 personer. Den främsta förklaringen till den stora folkökningen är dock att antalet som invandrat varit fler än de som utvandrat vilket gör att Sverige hade ett invandringsöverskott på 85 621 personer.

Some description

Sysselsättningen 
fortsatt hög

Värmdö kommun har en fortsatt hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet. Kommunen har en sysselsättningsgrad på cirka 85 procent, vilket är 13 procentenheter högre än hela Stockholms län. Värmdös sysselsättningsgrad har ökat något jämfört med föregående år och är bland de fem högsta i länet. Det är en fördel att vara en del av landets största arbetsregion och samtidigt ha en mycket hög andel nyföretagande.
Värmdö kommuns invånare hör till de som är mest intresserade av att starta företag i landet. Under 2018 startades i genomsnitt åtta företag per 1 000 invånare i Värmdö, vilket placerar Värmdö bland de bästa kommunerna i landet. Genomsnittet för landets kommuner är 4,9 nystartade företag per 1000 invånare.Många boende i Värmdö pendlar till arbeten i regionen. Cirka 14 200 pendlar från kommunen till arbeten i andra kommuner, vilket är cirka 500 fler personer jämfört med 2017. Antalet personer som pendlar in från andra kommuner till ett arbete i Värmdö har minskat med runt 100 personer till cirka 4 100. Cirka 
8 300 personer både bor och arbetar i Värmdö kommun, vilket är cirka 300 fler personer än 2017. Den största arbetsgivaren i Värmdö är kommunen som har cirka 3 500 anställda.Arbetslösheten har ökat något i Värmdö 2018 och sjunkit för riket. Under 2018 var arbetslösheten runt tre procent, att jämföra med 6,3 procent i riket och knappt 5,6 procent i Stockholms län. Arbetslösheten är lika för kvinnor och män i Värmdö kommun. I riket är arbetslösheten något högre för män än för kvinnor. Även arbetslösheten bland unga (16-24 år) har minskat kraftigt i Värmdö från 2,4 procent föregående år till 1,6 procent 2018. Arbetslösheten bland unga kvinnor (16-24 år) är något lägre (1,2 procent) jämfört med unga män (1,9 procent).  
Samhällsplanering och infrastruktur
Det är framförallt genomförande av detaljplaner i Gustavsbergsområdet som lett till de senaste årens stora befolkningsökning i kommunen samtidigt som permanentningen i mer perifera lägen fortsätter. I Porslinskvarten har nu majoriteten av de närmare 1 900 bostäderna färdigställts och kommunens utbyggnad av gator och park pågår fortfarande för fullt. Över 400 lägenheter i området kommer att bli hyresrätter. Samtidigt byggs det i två andra områden i Gustavsberg, Strandvik och Ösby sjöpark. I och omkring villa Strandvik ska ett 60-tal bostäder byggas och samtidigt ska kommunen rusta upp parken och delar av Gamla Skärgårdsvägen. Ösby sjöpark kommer att ge ett tillskott på 70 bostäder. Samtidigt har detaljplanearbetet i övriga delar av Gustavsberg fortsatt under året. Utöver de bostäder som byggs ut just nu planeras för mer än 2000 ytterligare bostäder i området.
Även för de andra större tätorterna Brunn, Hemmesta och Stavsnäs finns utvecklingsplaner som kommunen har arbetat med under året. 
Detaljplanen för Stavsnäs vinterhamn har sänts ut på förnyad granskning och väntas kunna antas inom kort. Under 2018 startade ett planprogams-
arbete för området kring Brunn på Ingarö. Kommunen har initierat ett arbete med att utveckla den strategiska planeringen och i större utsträckning koppla samman den med budgetprocessen för att på bästa sätt kunna möta den utveckling kommunen står inför. Den höga tillväxttakt som kommunen har ställer höga krav på kommunen att anordna service i form av t.ex. nya förskolor och skolor. Samtidigt finns ett behov att bygga ut infrastrukturen så att den klarar av det ökade befolkningstrycket. Detta kommer att påverka kommunens ekonomi och även ställa krav på samhällsplaneringen. Utvecklingen av den strategiska planeringsprocessen syftar bland annat till att styra tillväxten till platser och tidpunkter där kommunen har förmåga att möta utvecklingen i form av till exempel investeringar. Arbetet sker med stöd från ett tillväxtteam för att generellt öka samverkan i kommunen i tidiga skeden genom att samtliga kontor finns representerade. Ett antal seminarier har anordnats med kommunstyrelsen, kommunstyrelsens planutskott och gruppledare för att diskutera förutsättningar och utveckling av processer under 2017 och 2018. Framåt får tillväxtteamet till uppgift att ta fram en utbyggnadsstrategi som ska ange den långsiktiga utvecklingen nedbrutet på geografiska områden för en hållbar och attraktiv livsmiljö. Vidare ska teamet årligen ta fram ett förslag till utbyggnadsplan som underlag till investeringsplaneringen i mål och budget. Under 2018 har kommunen påbörjat arbetet med en rad strategiska dokument som ett stöd i den framtida samhällsplaneringen. Som enda skärgårdskommun i länet har kommunen erhållit bidrag från länsstyrelsen för att ta fram en vatten-, kust- och havsplan som en tematisk utredning till översiktsplanen. Utöver detta så arbetar kommunen även med en trafikstrategi, riktlinjer för grönska i samhällsplaneringen samt att ta fram en uppdaterad gång- och cykelplan samt infartsparkeringsplan.Kommunens stora satsning på utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet har fortgått i hög takt under året. Parallellt sker också detaljplaneringen i kommunens prioriterade förändringsområden. En annan viktig infrastrukturfråga är bredbandsutbyggnaden. I stora delar av Värmdös skärgårds pågår en utbyggnad av bredband genom lokala initiativ och med stöd från landsbygdsprogrammet. I övriga delar av kommunen pågår fiberutbyggnaden av privata aktörer. Kommunen eftersträvar att stötta de lika aktörerna på olika sätt. Kommunen deltar aktivt i såväl Trafikverkets som Trafikförvaltningens planeringsarbete för utveckling av vägar och kommunikationer. Bland annat i det arbete som pågår att föreslå och planlägga en framtida utformning av sträckan Mölnvik-Ålstäket. Under 2018 har vägplanen för sträckan varit ute på samråd och kommunen har yttrat sig. Värmdö kommun beslutade 2018 om att finansiera en satsning för att underlätta ansökningar om medfinansiering till skärgårdsprojekt. Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting samt kommunerna Österåker, Haninge och Norrtälje arbetar kommunen med en förenkling av ansökningsförfarandet gällande utvecklingsprojekt i skärgården. Satsningen ska provas under 2018 och 2019 och innebär att sökande kommer att ha möjlighet att bli beviljad medfinansiering för projekt från alla parter genom en ansökan. Ett fåtal projekt har beviljats som berör Värmdö kommun och fler är på gång.