Värmdö kommuns medarbetare 2018

Värmdö kommuns medarbetare 2018 

Kommunens medarbetare är vår största och viktigaste resurs. I tjänsteintensiva verksamheter har medarbetarnas engagemang, kunskap, förhållningssätt och attityd en avgörande betydelse för det resultat och den kvalitet och medborgarnytta som organisationen lyckas leverera. Precis som alla andra resurser ska även medarbetarresursen användas hållbart och med effektivitet, och precis som andra resurser kräver den noggrann planering för en positiv utveckling och tillväxt.

Some description

Den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en effektiv verksamhet genom ett starkt medarbetarengagemang, en attraktivitet som arbetsgivare och en god arbetsmiljö, är ett gott ledarskap. Därför satsar kommunen mycket på ledarutveckling.
Den totala personalomsättningen 
i Värmdö kommun har minskat 2018. Minskningen är dock för marginell för kunna peka på någon tydlig orsak.
Utvecklingsinsatser 2018
Värmdö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med modiga, handlingskraftiga och engagerade ledare. I Värmdö kommun ska varje medarbetare, med hjälp av sin chef, ha möjlighet att växa, frihet att välja väg och frihet att göra skillnad. Våra ledare står för en tydlig kommunikation som uppmuntrar till dialog och främjar delaktighet och ansvarstagande.
I Värmdö kommun är ledarskapet chefens viktigaste arbetsuppgift. Det innebär att våra ledare skapar förutsättningar för medarbetarna att kunna 
fullgöra sina uppdrag samt eftersträvar partnerskap i en organisation där vi tar ett gemensamt ansvar för att lyckas med våra olika uppdrag. För att hjälpa våra ledare på vägen satsar kommunen på ledarna genom en rad olika kompetensutvecklingsinsatser.Inom ramen för ledarakademin har kommunen under året bjudit in till utbildningar inom bland annat arbetsmiljö, arbetsrätt, samverkan, lönebildning samt kompetensförsörjning. Utöver detta har kommunen erbjudit utbildning i ”Ledare men inte chef” som vänder sig till gruppledare, arbetslagsledare med flera som inte är formella ledare.Hösten 2018 genomfördes den 
femte utbildningsomgången i ”Klart 
ledarskap”, ledarutvecklingsprogrammet för erfarna ledare. Ut-
bildningen har varit mycket uppskattad och fått höga poäng i 
kursutvärderingarna. Som ett led 
i kommunens arbete att öka frisk-närvaron har en rehabiliteringsutbildning genomförts under våren 
2018. Utbildningarna har genomförts tillsammans med extern konsult 
från Rehabakademin samt försäkringskassan och företagshälsovården. Personalavdelningen har under 
året även erbjudit och genomfört 36 individuella introduktioner för nya chefer.
Samverkan
Under 2018 har Personalavdelningen inom ramen för samverkan utfört olika aktiviteter för att stärka samverkansarbetet i kommunen. Bland annat har en arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsgivaren samt fackliga organisationer inlett ett arbete med att se över kommunens befintliga samverkansavtal inför en eventuell revidering under 2019. Diskussionerna har skett i mycket god dialog mellan parterna. Under hösten 2018 har det genomförts utbildning i samverkan och samverkansavtalet för chefer och skyddsombud.

Medarbetarundersökning
Under 2018 har det inte genomförts någon medarbetarundersökning.
Nästa mätning kommer att ske under 2019.  
Arbetsmiljö och hälsa
Värmdö kommun fortsätter att satsa på hälsofrämjande arbete inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Totalt utbetalades drygt 4,1 mnkr i friskvårdsbidrag under 2018. Det innebär en ökning med drygt 15 procent jämfört föregående år. En bidragande orsak till ökningen är förmodligen den friskvårdsapp som Värmdö kommun började använda januari 2017 och som innebär ett förenklat sätt att använda friskvårdsbidraget. Det innebär att köp av friskvårdsaktiviteter och nyttjande av friskvårdsbidraget görs antingen via en app i mobilen eller genom friskvårdskuponger och medarbetaren behöver inte ligga ute med egna pengar eller spara kvitton för sitt köp.
Den satsning som påbörjades under november 2016, för att öka frisknärvaron i kommunen har fortsatt under 2018. Under året har en HR-konsult varit anställd med särskild inriktning att ge stöd och rådgivning till kommunens chefer i deras rehabiliteringsärenden. Det har bidragit till att kommunens frisknärvaro ökar för andra året i rad. Syftet med satsningen har varit att ge chefer stöd och avlastning i att driva rehabiliteringsprocessen, både för medarbetare med korttids- och långtidssjukfrånvaro. De verksamheter som har prioriterats är de med en andel höga sjuktal samt där chefer flaggat för att de önskar stöd i komplicerade ärenden.Personalavdelningen har arbetat fram ett informations- och diskussionsunderlag med temat medarbetarskap, rehabilitering, hälsa och glädje som presenterats på arbetsplatsträffar och som har fått ett positivt gensvar.
Arbetsskador och tillbud
Under 2018 rapporterades det 238 
arbetsskador mot 2017 då det rapporterade 204 stycken. Ökningen ligger inom Omsorg- och välfärdssektorn samt inom Kultur- och utbildningssektorn. Den allra största faktorn till arbetsskadorna uppges bero på vårdtagaren/elevens/klientens problematik, vilket är det samma som uppgavs föregående år. Förra året rapporterades stress/tidspress som den näst största orsaken till arbetsskada/tillbud, i år har såväl stress/tidspress samt bristande rutiner angetts som de näst största orsakerna.
Även tillbuden har ökat, från 362 under 2017 till 375 stycken 2018. Ökningen rapporteras bero på brister i kommunikation med elev/kund samt elev/kunds handikapp. Man ser även en ökning av kategorin 
brister i arbetsorganisation, arbetsin-
struktioner, bristande rutiner, brister i 
kommunikationen mellan medarbetare och/eller chef från. Under året har chefer och skyddsombud erbjudits arbetsmiljöutbildningar i samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan vilka gett grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, hot och våld, organisatorisk och 
social arbetsmiljö samt arbetsskador och tillbud.
Sjukfrånvaro
Värmdö kommun har under året arbetat systematiskt med att få ned sjukfrånvaron.
Den totala sjukfrånvaron uppgår år 2018 till 7,4 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter från föregående år. Minskning har skett för långtidssjukfrånvaro, dvs sjukfrånvaro under sammanhängande tid av minst 60 dagar, från 4,6 procent (201) till 3,7 procent (2018). Korttidssjukfrånvaron är på samma nivå 2018 som 2017 på 3,7 procent.Minskningen i kvinnors sjukfrånvarosiffror fortsätter från 9,0 procent (2017) till 8,3 procent (2018) medan männens sjukfrånvaro har ökat från 4,6 procent (2017) och 4,9 procent (2018). Tabellen nedan samt på nästa sida visar sjukfrånvaron i procent för Värmdö kommun i olika kategorier. En minskning har skett inom samtliga redovisade kategorier med undantag för mäns sjukfrånvaro – som ökat under 2018 jämfört med 2017.

Some description

Some description

Tabellerna ovan visar sjukfrånvaro i procent i olika åldersgrupper i Värmdö kommun samt sjukfrånvaro i kommunala bolag i Värmdö kommun.

Jämställdhet
Könsfördelning
Vid Värmdö kommun är könsfördelningen 75,3 procent kvinnor och 24,7 procent män, vilket är en förändring med 0,1 procent ökning av män jämfört med 2017. Kvinnor dominerar främst inom vård och omsorg medan män dominerar inom de tekniska yrkena. Vid nyrekrytering eftersträvas en jämnare könsfördelning vid samtliga arbetsplatser.

Lönekartläggning 2018
2018 års lönekartläggning, som har gjorts bland tillsvidareanställda medarbetare, påvisar inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Some description

Tabellen visar medellöner för kvinnor och män i Värmdö kommun mellan 2011-2018.

Some description

Tabellen visar antal månadsavlönade i Värmdö kommun mellan 2012-2018.

Löner
Utbetald lönesumma
Under 2018 betalade Värmdö kommun ut 1 005 mnkr i löner exkl. sociala avgifter. Det är en ökning med 50 mnkr eller 5,24 procent jämfört med 2017.

Medellöner för kvinnor och män
Kvinnornas medellön är i år 99,8 procent av männens medellön. Skillnaden har ökat med 0,1 procentenheter sedan 2017.

Personalomsättning
Den totala personalomsättningen vid kommunen har minskat under 2018 från 13,7 procent 2017 till 13,6 för 2018. Skillnaden beror till stor del på en korrigering i sättet att redovisa personalomsättning. Dock kan det konstateras att det skett en verklig minskning i personalomsättningen på 0,1 procentenheter. Minskningen är så marginell att någon orsak inte har gått att finna.
Av det totala antalet avgångar om 326 individer (336 under 2017)hänförs 82,5 procent till uppsägning på egen begäran, 10,7 procent till pensionsavgångar, 1,8 procent till uppsägning från kommunen och 4,9 procent till övriga orsaker.
Övertid och mertid
Med övertidsarbete avses den tid medarbetare arbetar utöver heltidsmåttet. Med mertid menas den tid medarbetaren arbetar utöver sin deltidssysselsättning upp till heltidsmåttet. Den sammanlagda över- och mertiden för 2018 uppgick till totalt 45 235 timmar, vilket är en ökning med 6,67 procent jämfört med 2017 års värde som var 42 222 timmar. Kvinnornas övertid och mertid har sjunkit från förra åren med 1 961 timmar och männens övertid och mertid har ökat med 4 974 timmar.

Kommunens medarbetare i siffror
Medarbetare delas i denna redovisning in i tre olika kategorier: tills-
vidareanställda, visstidsanställda med 
månadslön samt visstidsanställda med timlön (se tabellen nedan till vänster). Begreppet antal medarbetare 
i det följande inkluderar inte visstidsanställda med timlön om det inte uttryckligen anges.

Antal anställda per 
anställningsform
Totalt var 3 451 personer anställda vid Värmdö kommun den 31 december 2018 inkluderat visstidsanställda med timlön. Av dessa är 2 687 månadsavlönade, varav merparten, 89,69 procent, är tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2017. Antalet visstidsanställda med timlön har ökat med 11 procent jämfört med 2017.

Antal årsarbetare
Antalet årsarbetare inom Värmdö kommun uppgick under 2017 till 2 521, vilket är en ökning med 37 stycken från föregående år. Nedanstående tabell visar fördelningen av antal anställda, antal årsarbetare och medelsysselsättningsgrad fördelat mellan kvinnor och män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland Värmdö kommuns medarbetare 2018 uppgår till 93,8 procent.

Some description

Some description

Åldersfördelning
Följande diagram visar den procentuella åldersfördelningen bland Värmdö kommuns medarbetare 
under den senaste nioårsperioden. Åldersstrukturen är relativt stabil över tid, och förändringarna jämfört med föregående år är små. Dock syns ett trendbrott att gruppen medarbetare mellan 30-39 år fortsätter att öka, gruppen 40-49 år sjunker samt att gruppen 60-67 år ökar.

Pensionsavgångar
Under den kommande sjuårsperioden förväntas antalet medarbetare som går i pension minska något jämfört med de senaste åren, förutsatt att de går i pension vid 65 års ålder. Medarbetarna har möjlighet att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder.
Antalet pensioneringar, i kombination med behov av ersättnings-rekryteringar till följd av extern 
personalomsättning, kommer att ställa krav på Värmdö kommun såväl att upplevas som en attraktiv arbetsgivare 
som att ha en fortsatt effektiv och väl fungerande rekryteringsprocess.

Some description