Kommunstyrelsens ordförande

Ansvar för idag, 
imorgon och lång 
tid framöver

Some descriptionDagens plikt gör vi idag, morgondagen sparar vi till nya utmaningar. Det måste vara vårt motto om vi på allvar ska ta ansvar för framtida generationer. De demografiska-, ekonomiska- och miljö och klimatutmaningarna kräver en stringentare styrning än vad vi tidigare haft och det har fallit på vår lott att genomföra det. En åldrande befolkning, åldrande anläggningar och en belastad miljö kräver sin omsorg. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet kräver sina insatser och åtgärder idag för att framtida generationer ska få ägna sig åt vidareutveckling, inte städning efter oss.

Nämndernas arbete har förbättrats men inte i en tillräcklig omfattning. Trots att nämnderna tillsammans redovisar ett budgetöverskott och ett betydligt högre plusresultat jämfört med 2017, behöver flera enskilda nämnder komma vidare med arbetet för att komma tillrätta med sina avvikelser. Budgetprocessen är till för en rättvis finansiering av uppdrag och utförande. Det är därför viktigt att alla tar sin del av ansvaret genom att vidta omedelbara åtgärder, för att inte eventuellt eftersatt arbete i ett område ska belasta övriga delar av nämnden eller kommunen i sin helhet.   

Vi rustar oss 
för framtiden
Förutsättningarna påverkar resultatet och budget är en självklar del av förutsättningarna. Det är samtidigt viktigt att invånarnas pengar ger maximalt värde, vilket prövas i tider då budgetförutsättningarna ändras. Tidigare skattesänkning med 70 öre har bidragit till många insikter som är nyttiga för nämnderna vad gäller kvalitét som ekonomi. Det ska ses som ett verktyg för kontroll om verksamheterna sker på ett effektivt sätt. En lägre budget blir ett tydligt incitament för det. Sänkningen av skatten 
har också gjort att Värmdö har gått från den kommun i länet som haft femte högsta kommunalskatt till 
femtonde, dock fortfarande 13 öre över genomsnittet för Stockholms län.
Arbetet med uppdateringen av strategiska dokument har bland annat lett till trafikstrategier, riktlinjer för grönska vid samhällsplanering och uppdateringar av gång och 
cykelplan samt infartsparkeringar. En strategisk avsiktsförklaring tecknades med Kungliga tekniska högskolan (KTH) avseende samverkan kring utbildning, forskning och innovation för hållbar utveckling.  Kommunen fortsätter sin intensiva vatten- och avloppsutbyggnad vilket är en stor del av kommunens miljöinsatser. Kommunen har också under året omvandlat drygt 500 miljoner kronor av kommunens skuld till gröna lån. Pengarna kommer, genom Kommuninvest, av placerare som vill finansiera i hållbara investeringar och används till utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssystemet. Miljöarbetet i kommunen behandlas särskilt i eget miljöbokslut och konstaterar många goda effekter, bland annat minskat matavfall, 929 ytterligare bruna tunnor för mat-
avfall samt våra granulatfria konstgräsplaner som har väckt stort intresse 
från många håll. Det har även skett stora investeringarna på befintliga och nya fastigheter. Kvarnbergsskolans ombyggnation har färdigställts, ett helt nytt trygghetsboende på Djurö har kommit till samt 16 nya platser i Djuröhemmets särskilda boende.  Utöver renoverade idrottsanläggningar har flera nya tillkommit som utegym och parkourpark. Ny gästhamn invigdes på Kattholmen och Kvarnhjulet är renoverat och kommer framöver att snurra under högtidliga helger och vid speciella tillfällen. Efter en markanvisningstävling beslutades även om en helt ny skola i Charlottendal som kommer att byggas av Turako med avsikt att drivas av Engelska skolan. Med fokus på kommunens framtida investeringar, har vi sett över 
vilka fastigheter som behövs för kommunens kärnuppgift. Det ledde till beslut om försäljning av fastigheterna G-studion, Dekorhuset och Tornhuset. Kommunen kommer fortsatt att engagera sig för att hitta lämpliga 
köpare som vill utveckla fastigheterna till att bli det kulturcluster i hamnen som vi önskar se. Investeringar är dock så mycket mer än bara materiellt. Kompetenshöjande insatser är bestående investeringar som ger mervärde i flera bemärkelser. Under 2018 har flera satsningar på kompetensutveckling skett inom utbildningsnämndens ansvarsområde, inom särskilt stöd, coachning av pedagoger samt arbete med inkluderande lärmiljöer. Inom socialnämndens område har alla socialsekreterare också utbildats i Signs of Safety som går ut på att stärka brukarens egen förmåga till förändring.

En serviceorienterad 
organisation
En serviceorienterad organisation börjar med ett internt arbete. Under året har ett omfattande värdegrundsarbete initierats och ska inkludera organisationens alla led. Till service hör även medborgarnas inflytande i kommunens organisation. Därför har vi beslutat om en medborgarpanel som består av ett större urval medborgare som kommunen kommer att stämma av frågor med inför olika utvecklingsarbeten.  
I vårt näringslivsarbete har riktade kommunikationsinsatser gjorts via sociala medier, fysiska besök som har varit 178 till antalet samt DialogLAB. Det sistnämnda går ut på att tjänstemän och ett mindre urval av företagare konkretiserar hindren och utmaningarna direkt för att identifiera och vidta åtgärder. Kommunikationsinsatser av alla slag har varit många, inte minst har samhällskampanjen Ditt, Mitt och Allas vatten skapat ett positivt engagemang kring vattenhushållningen. Det är också glädjande att Värmdö, 
för första gången någonsin, deltog i Funkisfestivalen vilket genomfördes i samarbete med kulturskolan. Sammanfattningsvis har 2018 varit ett verksamhetsår full av förändring- och förbättringsinsatser. Den resan är viktig att fortsätta för att kunna möta de framtida behoven. Värmdö ska bli den bästa kommunen att bo, verka och leva i.
Deshira Flankör
Kommunstyrelsens ordförande
i Värmdö kommun