Korta fakta om Värmdö kommun

 5 ÅR I SIFFROR

2014

2015

2016

2017

2018

Antal invånare 31 december

40 541

41 107

42 000

43 444

44 397

Total kommunal skattesats i Värmdö

32,01

32,01

31,96

31,26

31,26

   varav till Värmdö kommun

19,91

19,91

19,88

19,18

19,18

Antal anställda (exkl timanställda) i kommunen

2 553

2 558

2 621

2 658

2 687

Årets resultat, mnkr

47,6

100,1

157,2

63,8

-4,4

Nettokostnadsandel av skatteintäkterna och generella statsbidrag,
procent

96

94

92

96

100

Nettoinvesteringar, mnkr

268,9

294,5

380,3

550,0

633,6

Soliditet (exkl pensionsskuld, ansvarsförbindelser), procent

26,8

27,4

29,8

28,1

25,5

Tillgångar per invånare, kronor

83 443

89 494

93 385

100 946

108 531

Skulder och avsättningar per invånare, kronor

61 062

64 988

65 542

72 560

80 852


Uppgifterna i översikten redovisas enligt de redovisningsprinciper som har tillämpats under respektive år.

 

Some description