Kommunens kvalitet i korthet


Värmdö kommun deltar sedan 2010 i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), som genomförs av SKL. Resultatet har ambitionen att beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Under hösten 2017 påbörjade SKL ett utvecklingsarbete där samtliga nyckeltal och mätområden sågs över. Detta arbete resulterade i att antalet mätområden har minskat från fem 
till tre och antalet nyckeltal har minskat från ett 40-tal till ett 30-tal. Från och med 2018 är KKiK 
indelat i mätområdena:
• Barn och unga
• Stöd och omsorg
• Samhälle och miljö

Some description

Inom ramen för undersökningen redovisas utfallet för ett 30-tal mått uppdelat på de tre mätområdena. Vissa av måtten rapporteras in av kommunerna, medan andra inhämtas från statistikmyndigheter såsom Socialstyrelsen, SCB, Skolverket med flera. I mätningen som genomfördes 2018 deltog cirka 260 kommuner, dock har flera kommuner inte haft möjlighet att rapportera in resultat för alla måtten. Värmdö är en av de kommuner som saknar resultat för några av nyckeltalen. Resultatet som redovisas baseras på de mått där kommunen har ett mätvärde. Kolumnen genomsnitt 2018 avser genomsnitt för samtliga deltagande kommuner. Utveckling jämför 2018 års utfall med Värmdö kommuns utfall vid tidigare mätningar.

Barn och unga
Inom mätområdet Barn och unga avser flertalet nyckeltal kommunens utbildningsverksamhet, men det ingår även nyckeltal kopplade till barn och unga inom kultur- och fritid samt barn och unga i behov av stöd och omsorg. Nyckeltalen utgörs av kommunens egeninrapporterade uppgifter samt uppgifter från Skolverket 
och SCB. Av de elva nyckeltal som omfattas av mätområdet har Värmdö kommun ett resultat i sju av dessa.
Generellt är Värmdö kommuns resultat goda och i fem av de sju nyckeltalen har kommunen ett lika bra eller bättre resultat än genomsnittet för de deltagande kommunerna. I tre av nyckeltalen placerar sig Värmdö 
bland de 25 % bästa av de deltagande 
kommunerna.Värmdö kommun har goda resultat gällande ”elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor”. Resultatet är något bättre för flickor (94 %) än för pojkar (90,6 %). Däremot har kommunen ett sämre resultat för ”elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i kommunala skolor”. Skillnaden mellan flickor och pojkar är stor; 79 % av flickorna har klarat 
delproven jämfört med 68 % av pojkarna. Båda dessa nyckeltal har försämrats något jämfört med före-
gående år. Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram har ökat med tre procentenheter jämfört med föregående år. Flickor har en lägre andel behöriga (87,7 %) jämfört med pojkar 
(90,7 %). Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år är till stor del oförändrad jämfört med föregående år. Däremot har det skett förändringar mellan könen. För män har andelen med examen inom fyra år försämrats med 5,1 procentenheter (från 85,9 % till 80,8 %) medan andelen kvinnor med examen inom fyra år har förbättrats med 2,9 procentenheter (från 83,8 % till 86,9 %). Trots förändringarna mellan könen är resultat bland de 25 % bästa bland de deltagande kommunerna.Andelen elever i årskurs 9 som uppger att de är nöjda med sin skola som helhet har ökat med 1,7 procentenheter jämfört med föregående mätning. Trenden för de övriga deltagande kommunerna är i kontrast negativ, med en försämring med cirka tre procentenheter. Däremot har andelen elever i årskurs 9 som uppger att de känner sig trygga i skolan minskat från 85,4 % till 80,3 %, vilket är en försämring med 5,1 procentenheter. Denna trend följer de övriga deltagande kommunerna. Statistiken är inte könsuppdelad, vilket innebär att det inte är möjligt att fastslå huruvida det finns en könsskillnad gällande elevers upplevelser.Sämst resultat i mätningen för 2018 hade Värmdö kommun för andelen barn som får plats på förskolan på önskat placeringsdatum. Resultatet har minskat från 86 % till 51 %, vilket är en nedgång med 15 procentenheter.

Barn och unga

 Värmdö
2018

 Utveckling

 Genomsnitt
2018

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

 51

Some description

61

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

73

Some description

71

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

92,2

Some description

87,8

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

89,3

Some description

81,9

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

66,7

Some description

66,7

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

80,3

Some description

80,9

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

84,6

Some description

65,3

Some description

Stöd och omsorg

Mätområdet Stöd och omsorg inkluderar nyckeltal som fokuserar på de medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov. Nyckeltalen består av kommunens egenrapporterade uppgifter samt uppgifter från SCB, SKL och Socialstyrelsen. Av de totalt 14 nyckeltalen inom mätområdet har Värmdö kommun resultat i åtta.
Kommunens resultat är generellt sämre än genomsnittet för deltagande kommuner. Kommunen ligger bättre än genomsnittet i endast ett nyckeltal och i övriga nyckeltal ligger kommunen under genomsnittet för deltagande kommuner. Gällande nyckeltalet ”brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation” har kommunen ett resultat på 69 %, vilket är sju procentenheter under genomsnittet för deltagande kommuner. 74 % av männen uppger att de har en förbättrad situation jämfört med 63 % för kvinnorna. Resultatet för kvinnorna är bland de 25 % sämsta av de deltagande kommunerna medan männens resultat ligger i mittengruppen. Även i nyckeltalet ”brukarbedömning daglig verksamhet LSS” fick kommunen ett resultat på 69 %. Detta är fem procentenheter under genomsnittet för deltagande kommuner. 73 % av männen uppger att de får bestämma om saker som är viktiga, jämfört med 67 % av kvinnorna. Resultatet för både män och kvinnor återfinns dock bland de 50 % mittersta bland de deltagande kommunerna. Vad skillnaden mellan könen beror på kräver ytterligare analyser. Vidare finns inget inrapporterat resultat från föregående år gällande brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg och brukarbedömning daglig verksamhet LSS, vilket gör att vi inte vet om årets resultat är en positiv eller en negativ utveckling. Värmdö kommun sjönk med 11 procentenheter gällande nyckeltalet ”brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg”, vilket placerar kommunen bland de 25 % sämsta resultaten för de deltagande kommunerna. Kvinnor har en sämre bedömning på 69 % jämfört med männens 75 %. Däremot är Värmdö kommun bland de 25 % bästa kommunerna i undersökningen gällande ”kvalitetsaspekter för särskilt äldreboende”. Där har kommunen fått ett resultat på 100 % på åtta av totalt tolv delindikatorer. Detta visar på att det finns en diskrepans mellan vad kommunen erbjuder för service och brukarnas uppfattning.  Resultatet för nyckeltalet ”brukar-
bedömning hemtjänst äldreomsorg” var 88 % för 2018, vilket var något sämre resultat jämfört med föregående år. Kvinnor har generellt en positivare bedömning (90 %) jämfört med män (86 %). Kommunen ligger något under genomsnittet för deltagande kommuner. Kommunen har förbättrat sitt resultat för nyckeltalet ”kvalitets-aspekter LSS grupp- och serviceboende” med 18 procentenheter (men är trots detta fem procentenheter under genomsnittet för de deltagande kommunerna) och nyckeltalet ”väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende” med 13 dagar. Kvinnor får i genomsnitt vänta 50 dagar, vilket är nio dagar mer än männen,  som får vänta 41 dagar. Värmdö kommun ligger fem procentenheter under genomsnittet gällande ”kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende”, men är bättre än 
genomsnittet vad gäller väntetiden för särskilt boende. Personalkontinuiteten är oförändrad jämfört med föregående år med 17 personer som en hemtjänsttagare i genomsnitt möter under 14 dagar. Ingen könsskillnad kunde noteras. Genomsnittet bland de deltagande kommunerna är 15 personer.

Stöd och omsorg

Värmdö
2018

Utveckling

Genomsnitt
2018

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)

69

76

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende andel av Maxpoäng (%)

78

Some description

83

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

69

74

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde (antal dagar)

46

Some description

53

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (antal personer)

17

Some description

15

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel av maxpoäng (%)

82

Some description

69

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

71

Some description

82

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

88

Some description

91

Some description

Samhälle och miljö

Inom mätområdet Samhälle och miljö 
ingår nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen samt ett hållbart samhällsbyggande. Nyckeltalen består av kommunens egenrapporterade uppgifter, undersökningar av ett externt företag samt uppgifter från bland annat Valmyndigheten och SCB. Av de totalt elva nyckeltalen som omfattas av mätområdet har Värmdö kommun resultat i fem av dessa.
Tre av måtten, avseende service, bemötande och tillgänglighet per telefon 
och e-post utförs av ett externt företag. Företaget ringer, under en mätperiod om fem veckor, 108 telefonsamtal och skickar 108 mail till kommunen med ett antal vanligt förekommande frågeställningar.Nytt för 2018 är att nyckeltalet som rör svar på e-post numera mäter svar inom en dag istället för två. Trots detta har Värmdö kommuns resultat förbättrats med tre procentenheter och ligger 19 procentenheter över genomsnittet för deltagande kommuner. Vidare har kommunen ett bra resultat gällande gott bemötande vid kontakt med kommunen, där kommunen har förbättrat sitt resultat med tre procentenheter jämfört med föregående år. Däremot har kommunen försämrat sitt resultat gällande ”andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga inom 60 sekunder”. Jämfört med föregående år har kommunen försämrat sitt resultat med 18 procentenheter. Jämfört med genomsnittet för deltagande kommuner är Värmdös resultat 27 procentenheter sämre. Samtidigt är resultatet högt gällande om personen har fått svar på sin fråga, kvalitén på informationen samt helhetsintrycket, vilket gör slutresultatet i KKiK svårtolkat. Insatser har dock påbörjats för att åtgärda detta resultat såsom införandet av ett nytt telefonisystem. Den 9:e september genomfördes val till riksdag, landsting och kommun. Valdeltagandet i Värmdö kommun ökade med 3,3 procentenheter jämfört med förra valet, vilket placerar Värmdö bland de 25 % bästa av alla deltagande kommunerna. Det sista nyckeltalet rör andelen miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar och mäts av Miljöfordon Sverige. Resultatet är något sämre än förra årets mätning (från 49,7 % 2017 till 47,3 % 2018), men Värmdö kommun ligger 12,3 procentenheter över genomsnittet för deltagande kommuner.

Samhälle och miljö

Värmdö
2018

Utveckling

Genomsnitt
2018

Andel som får svar på e-post inom en dag (%)

99

Some description

80

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)

26

Some description

53

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

91

Some description

85

Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)

87,6

Some description

84,3

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt miljöfordon Sverige, andel (%)

47,3

Some description

35

Some description