Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer och lagstiftning (såsom plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen samt annan relevant lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde) pröva frågor om anmälningar eller ansökningar om bygglov, enskilda avloppsanläggningar, strandskydd med mera. Nämnden ska också utföra fortlöpande tillsyn av regelefterlevnad inom nämndens ansvarsområden.

Ekonomiskt resultat
Drift
Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden redovisar en budgetavvikelse om -2,0 mnkr.
Orsaken till budgetavvikelsen är lägre intäkter beroende på ändrad karaktär av ärenden från att avse tillbyggnad i stället för nybyggnad. Finansinspektionens införande av amorteringskrav då möjlighet till belåning för nya bostäder försvårades har lett till en nedgång i byggkonjunkturen. Antalet inkommande ärenden för inventering av små avlopp har varit lägre än budget. Bortfallet beror på att fastighetsägarna valt att lämna in en ansökan om tillstånd direkt istället för att invänta inventeringen.Överskottet inom miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten beror på vakanser, ökade intäkter i form av årsavgifter inom livsmedel samt ökade intäkter för händelsestyrda ärenden exempelvis köldmediakontroll inom hälsoskydd.Kostnader för utvecklings-
projekt gällande direktintegration av e-tjänstportalen som startades hösten 2018 har belastat verksamheten med 0,5 mnkr.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har i december 2019 antagit Riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp i Värmdö kommun, som började gälla den 1 januari 2020.
• Samverkan har skett inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län exempelvis inom bassängbadsnätverket, rökfria miljöer, hus- och ventilationsnätverket, förorenade områden, dagvatten, detaljplaner samt samverkan 
gällande båttillsyn.
• Enheten små avlopp deltar i region Stockholm i projektet Testbädd Värmdö Skärgård. Enheten 
ingår i ett forskningsprojekt i samarbete med KTH, Pelago.
• Nämnden har fått anslag från 
Region Stockholm för ett regionalt 
projekt vars syfte är att utveckla en metod för att systematiskt samla in data för att successivt förbättra kunskap och planeringsunderlag gällande enskilt dricksvatten, samt att stärka erfarenhetsutbytet mellan kommuner samt mellan kommuner och 
nationella aktörer. Projektet slutrapporterades till Region Stockholm i december 2019.
• Under hösten har kommunen sökt och beviljats bidrag från Länsstyrelsen och HaV för två nya projekt kopplat till enskild dricksvattenförsörjning, vilket är ett led i arbetet med att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning från 
enskilda brunnar. Projekten kommer att pågå under år 2020.
• Inom nämndens process gällande företagarärenden har miljö-, hälso-
skydd- och livsmedelsenheten medverkat till dialogLAB för att förbättra dialogen med företagarna. 
Enhetschef för miljö-, hälso-
skydd- och livsmedelsenheten 
tilldelades priset som årets initiativtagare på företagarveckan.
• Nämndens arbete med direkt-integration av e-tjänster som startades hösten 2018 innebär att tvåvägskommunikation kan ske direkt mellan verksamhetssystem och portalen till e-tjänsterna där sökande ser sina skrivelser från kommunen och kan svara och komplettera sina ärenden direkt i portalen.

Some description