Nämndernas och bolagens ekonomiska utfall

Nämnderna – jämfört med budget

Some description

Nämnderna redovisar ett budgetunderskott  på -46,3 mnkr för den 
skattefinansierade verksamheten, vilket innebär en försämring från 2018 då ett överskott om 31,8 mnkr 
redovisades. Här kommenteras större 
avvikelser, nämndernas ekonomiska utfall beskrivs närmare i respektive nämndavsnitt och och även i nämndernas verksamhetsberättelser.
Det största underskottet återfinns inom Vård och omsorgsnämnden där framför allt hemtjänsten har stora 
problem med en resurseffektiv bemanning. Ett flertal åtgärder pågår med fokus på schemaläggning i syfte att minska övertid och öka andelen tillsvidareanställningar. Åtgärderna förväntas dock ge effekt först under 2020. Särskilt boende redovisar också ett underskott. Verksamheten har under året satsat på kvalitetsförbättringar vilket har medfört vissa merkostnader. Även här arbetar man med att förbättra schemaläggningen.Kommunstyrelsens underskott beror på en engångspost där upparbetade investeringar på  -27,9 mnkr har kostnadsförts då projektet har 
tagit en ny inriktning. Om man bortser från denna post redovisar styrelsen ett överskott om 11,9 mnkr 
vilket ligger i linje med prognoser 
under året. Överskottet beror bland annat på högre plankostnadsintäkter. Socialnämnden redovisar ett underskott på -12,1 mnkr vilket är en förbättring mot 2018 då underskottet var 24,8 mnkr. Orsak till förbättringen är en stabil bemanning i verksamheterna samt minskade kostnader för köp av verksamhet av placeringar och öppenvård. En betydande del av det kvarvarande underskottet avser verksamheten för ensamkommande barn. Utbildningnämndens överskott 
beror på lägre volymer än förväntat. 
Den egna verksamheten redovisar 
dock ett underskott mot budget 
på -16,9 mnkr. -11,4 mnkr av dessa 
avser grundskolan och är en följd 
av att skolorna inte har anpassat 
verksamhetens kostnader till färre antal barn. Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämndens positiva avvikelse beror främst på lägre kostnader för arbetsmarknadsinsatser än planerat samt lägre personalkostnader till följd av en omorganisation. Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar underskott inom bygg- och strandskyddsenheten, -1,6 mnkr samt enheten för små avlopp, -1,0 mnkr. I båda fallen kan en minskning i antalet ärenden ses såväl som en förändring i mixen av ärenden, vilket har lett till en minskning i intäkter. Tekniska nämndens skatte
finansierade verksamhet redovisar en 
positiv budgetavvikelse. Mild höst och vinter har medfört lägre kostnader för uppvärmning och vinterskötsel av verksamhetslokaler. Detta motverkas till viss del av kostnader för rivning och sanering av mark som tidigare felaktigt aktiverats och nu kostnadsförts. Kommunfullmäktige, överfömyndarnämnden och kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat i nivå med budget. Inom de taxefinansierade verksamheterna redovisar VA ett resultat 
på -17,3 mnkr vilket innebär ett under-
skott om -15,9 mnkr i förhållande till budget. Underskottet beror på kostnader för sanering som tidigare aktiverats och nu kostnadsförts. Dessutom har kollektivet belastats med räntekostnader på pågående projekt vilket tidigare inte varit praxis. Renhållningens resultat uppgår till -0,2 mnkr vilket medför ett budgetunderskott om -4,0 mnkr. En stor del av avvikelsen förklaras av att en upphandling av ny entreprenör för sophämtning på fastlandet försenades då en upphandling upphävdes. Konsekvensen blev att en ny kort upphandling behövde göras i övergången.
Bolagens nettoresultat
Det sammanlagda resultatet för bolagen och bolagskoncernen har försämrats något jämfört med 
föregående år. Värmdö Hamnar AB (VHAB) och Gustavsbergsbadet AB (GAB) redovisar förbättrade resultatnivåer (före koncernbidrag), medan moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) och VärmdöBostäder AB (VBAB) uppvisar sämre resultat. För att täcka GAB:s resultatunderskott har koncernbidrag hämtats från KIVAB:s och VHAB:s resultat. I siffrorna ingår 100 procent av VBAB:s resultat, utifrån 
rådande redovisningsprinciper och att 
moderbolaget, KIVAB, är majoritets-ägare. Dock ska man vara medveten om att det finns ett minoritetsintresse i bolaget, Rikshem Bostäder Holding AB äger 49 procent av aktierna.
Moderbolagets resultat påverkas av en lägre internbankränta och därmed lägre ränteintäkter från kommunens internbank (ett faktum som påverkat såväl VHAB:s som GAB:s resultat positivt). VBAB uppvisar framför allt ökade kostnader bl.a. i form av konsulter (p.g.a. vakanser på ledande befattningar), samt inom fastighetsskötsel, reparationer och underhåll. Realisationsvinst från fastighetsförsäljning påverkar i begränsad omfattning VBAB:s resultat (+1,7 mnkr).

Some description