Gustavsbergsprojektet

Inom Gustavsbergsprojektet planeras det och byggs för cirka 4 000 nya bostäder, gator, parker med promenadstråk och en äventyrslek. Fram till och med 2019 har cirka 1 550 av bostäderna färdigställts.

Some description
Rondell i Gustavsberg efter design av Stig Lindbergs porslinsservis Adam.

Projektet har delats upp i flera olika delområden och detaljplanerna befinner sig i olika faser när det gäller planering och genomförande. Följande områden ingår i Gustavsbergsprojektet; Mariaterrassen, Seglarbyn, Porslinskvarteren, Stallet, Strandvik, Kråkberget, Kvarnbergsterrassen, Stadsparken, Gustavsbergs centrum, Vattentornsberget, Gustavsbergs hamn, Idrottsområdet och Äventyrsleken.
Mariaterrassen och Seglarbyn är färdigbyggda och därmed avslutade. Porslinskvarteren (f.d. Fabriksstaden) befinner sig i ett genomförandeskede och utbyggnaden av allmän plats som gator och park har till största del färdigställts under 2019. Strandvik är i ett genomförandeskede och utbyggnaden av Strandviksparken blev färdigställd under hösten. Detaljplanen för Stallet är också i ett genomförandeskede och beräknas vara klar under 2020. Äventyrsleken har färdigställts och öppnades för allmänheten i juli. För delområdena Kråkberget, Gustavsbergs centrum och Stadsparken pågår detaljplanearbete. Detaljplanearbete för Kvarnbergsterrassen är vilande och detaljplanen för Vattentornsberget är beroende av utbyggd infrastruktur i centrum och bör därför inte påbörjas innan Gustavsbergs centrum.Från årsskiftet 2018/2019 gäller 
en ny kommunal redovisningslag som innebär ändrade redovisningsprinciper. Förändringen innebär att samtliga detaljplaneutgifter ska redovisas som driftskostnader. Inom Gustavsbergsprojektet innebär det att 
cirka 11 mnkr av redan nedlagda detaljplaneutgifter flyttats från investeringsprojekt mot eget kapital (tidigare års resultat). För att få med samtliga utgifter i projekten redovisas 
dessa utgifter inom driftprojekten. Av de 11 mnkr avser 8,4 mnkr projekt som är pågående, dessa redovisas nedan. I 2019 års antagna budget är vissa detaljplaneprojekt fördelade på driftprojekt respektive investeringsprojekt, beroende på om det är kommunen eller extern part som är markägareFlera genomförandeprojekt har byggts färdigt under året och delvis avslutats till anläggningsregistret. 
Anläggningarna övergår då till Tekniska nämnden. Det gäller 
Porslinskvarteren, Strandsviksparken, Äventyrsleken, Skärgårdsvägen och Ekedalsvägen. I några projekt kvarstår mindre del av investeringarna och de kommer att avslutas helt under 
2020.