Nämndernas och bolagens investeringar

Kommunkoncernens investeringsvolym uppgick till 640 (814) mnkr. Kommunen stod för 495 (634) mnkr.

Some description

Kommunens 
investeringar

Årets totala investeringsutfall utgör 51 procent av budget 2019. Utgifter som klassificeras som investeringar inom exploateringsprojekt är inkluderade i den totala summan. Däremot är inte inkomsterna kvittade. Inkomster som är relaterade till exploateringsprojekt landade på totalt 90 mnkr, vilket är något högre än budget.
Det är flera orsaker till att endast hälften av årets budget är förbrukad. Den enskilt största avvikelsen finns inom projektet Särskilt boende Pilhamn som hade en planerad budget på 85 mnkr i år. Under året har beslut tagits att projektet ska ändra inriktning från egen byggnation till markanvisning. Andra projekt som förklarar den låga genomförandegraden är beroendeboende i Älvsby där förstudie och behovsanalys pågår samt förseningar av markarbeten i projekt för trygghetsboende Djurö. Flera projekt är klara och har avslutats under året, ett antal av dem försenade men alla med en total projekt
kostnad i balans med beslutad budget. Det finns även oförbrukade medel för inköp av mark/fastigheter 
samt återförda budgetmedel från tekniska nämnden. På kommunens verksamhetslokaler har underhåll och åtgärder vidtagits för 48,1 mnkr vilket är en avvikelse med 13,6 mnkr. Avvikelsen beror på att renoveringen av Gula Byggningen samt Elverket på Kattholmen startade senare än planerat. Projekten kommer att färdigställas under 2020. Avvikelsen beror också på så kallade förgäves- och saneringskostnader. Kostnader för sanering av mark har tidigare bokförts som en investeringskostnad och enligt rekommendationer från RKR (rådet för kommunal redovisning) ska inte kostnader för förorenad mark tas som en investering utan ska kostnadsföras i driftsredovisningen.
Bolagens investeringar
KIVAB-koncernens bolag investerade sammanlagt cirka 145,3 mnkr under 2019.
VärmdöBostäder AB:s investeringar uppgick till cirka  143,5 mnkr. ROT-renoveringen i Häst
hagen och ombyggnationen av förråd till lägenheter i Munkmora utgör de största posterna. Nya postboxar i hela beståndet, Aptusläsare, nya 
hissar i Stavsnäs samt takomläggning på Kullsvedsvägen är andra betydande 
investeringar.Värmdö Hamnar AB har inve
sterat 1,6 mnkr i Stavsnäs Vinterhamn. Gustavsbergsbadets investeringar har varit av mindre omfattning.