Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, som fattar beslut bland annat avseende:
• Budget och skattesats
• Övergripande mål och riktlinjer
• Nämndorganisation samt val av ledamöter och ersättare
• Val av revisorer
Kommunfullmäktige hade 11 sammanträden under 2019.

Ekonomiskt resultat
Drift
Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige 
m.fl. redovisar vid årets slut ett 
underskott om -0,3 mnkr. Intäktsöverskottet om 0,9 mnkr hänförs till ej budgeterat statsbidrag avseende 
EU-Val 2019.  Underskottet för politisk sekreterare beror på att antalet tjänster är fler än tidigare 
budgeterat.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut
• Värmdö kommun står inför utmaningen att långsiktigt och hållbart finansiera den gemensamma välfärden. Under 2019 har kommunen arbetat med att skapa förutsättningar för en hållbar välfärd och i detta avsnitt redogörs för några av kommunfullmäktiges viktigaste händelser.
• Värmdö kommun har ett stort ansvar att skapa en trygg miljö samt att kunna agera i extraordinära händelser. För att stärka kommunens trygghets- och krisberedskapsarbetet har en strategisk plan för krisberedskap  samt en strategisk plan mot våldsbejakande 
extremism antagits.
• För att förbättra företagsklimatet i kommunen har kommunen antagit en ny näringslivspolicy. Den nya policyn har en starkare betoning på vikten av att utveckla relationer mellan näringsliv och kommun, ett tydligare fokus på innovationer och strukturförändrande processer, samt förtydligande av kommunens åtagande i arbetet med att förenkla vardagen för företagare i Värmdö.
• Som skärgårdskommun har Värmdö ett stort ansvar och intresse av att skydda och utveckla 
marina miljöer och öar samt bidra 
till en levande skärgård. Under 
2019 anslöt sig Värmdö kommun 
till färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor och blev medlemmar i föreningen C/O City. Medlemskapet innebär att Värmdö kommun kan utveckla sitt arbete med ekosystemtjänster tillsammans med andra 
aktörer i samhällsbyggnadssektorn.
• Kommunfullmäktige har antagit 
en nödvattenplan för Värmdö kommun. Planen syftar till att säkra tillgången av dricksvatten vid en extraordinär händelse.