Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunens verksamhet och ansvarar bland annat för kommunens ekonomi, central förvaltning, utveckling och planering. Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör:
• Leda och samordna arbetet inom kommunen
• Ansvara för kommunens ekonomi, lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
• Ha uppsikt över kommunens nämnder och kommunens företag
• Verkställa kommunfullmäktiges beslut

Ekonomiskt resultat
Drift
Kommunstyrelsen redovisar ett sammanlagt budgetunderskott om 15,4 mnkr. Den huvudsakliga orsaken är en engångspost som består av upparbetade projektkostnader om 27,9 mnkr avseende investeringsprojektet ”Ett kulturellt centrum i Porslinsfabriken” som tagit en ny inriktning. De upparbetade projektkostnaderna har kostnadsförts då de inte bedöms ha något värde längre.
Årets resultat för kommunstyrelsen exklusive engångsposten som nämns ovan är ett budgetöverskott om 11,9 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras framförallt av högre plankostnadsintäkter kopplat till projekten Östra Kil och Kråkberget samt högre OH-intäkter. Vidare bidrar lägre personalkostnader på grund av vakanser, fakturerade planavgifter samt statliga bidrag till överskottet.

Some description

Investeringar

Kommunstyrelsens totala investeringar, inklusive Gustavsbergsprojektet uppgick till 176,5 mnkr. Bland de större investeringar under 2019 kan nämnas uppförande av Förskola Charlottendal som på grund av en försenad start beräknas vara klart i augusti 2020. Renoveringen av Farstavikens skola/Ekedal pågår och beräknas klart till juni 2020. Uppförande av trygghetsboende 
Djurö har gått enligt plan och står nu klart. Utbyggnaden av Äventyrsleken vid Ösby träsk är klar och parken invigdes under sommaren. 
Renoveringen av Gustavsbergs Porslinsmuseum är klar och öppningen planeras till nationaldagen 2020.

Årets viktiga händelser och beslut
• För att säkerställa att barn och unga får goda och trygga livsvillkor har bland annat Värmdö kommun och Lemshaga Säteri ingått ett hyresavtal om ridskola vid Lemshaga. Ridskoleverksamheten fyller ett behov från yngre barn vilket på lång sikt bidrar till att främja barns utveckling.
• För att förbättra företagsklimatet arbetar kommunen enligt arbetsmodellen DialogLAB. Vidare har kommunen antagit en ny policy 
och strategisk plan för kommunens näringslivsarbete. Dessa insatser bidrar till att kunna ge bättre förutsättningar för företag att vilja, kunna och våga växa i Värmdö, genom att förenkla vardagen för företagare.
• Som skärgårdskommun har Värmdö ett stort ansvar och intresse av att skydda och utveckla marina miljöer och öar samt bidra till en levande skärgård. För att stärka den miljömässiga hållbarheten i kommunen har Värmdö under 2019 samarbetat med kungliga tekniska högskolan (KTH). Detta har bland annat resulterat i att flera examensarbeten genomförts i Värmdö, och att medarbetare inom kommunen har fått möjlighet att undervisa studenter på KTH.
• Kommunen har erhållit medel för att ta fram skyltar som kan upplysa allmänheten om åtgärder som sker exempelvis i kommunal skog för att förbättra den biologiska mångfalden.
• Flera andra åtgärder har genomförts för att förbättra kommunens ekonomiska hållbarhet. Exempelvis har nya riktlinjer för inköp och upphandling antagits samt en ny fördelningsmodell för schablonersättning för nyanlända. Fördelningsmodellen ger en mer transparent fördelningsmodell med en vägledande princip där ersättningarna går till de verksamheter där kostnaderna faktiskt finns.