Koncern Värmdö kommun

Värmdö kommuns bolag är ordnade i en koncern där Kommunhuset i Värmdö AB utgör moderbolag. I koncernen finns tre aktiva, verksamhetsdrivande dotterbolag (två helägda och ett majoritetsdelägt) samt ett vilande bolag. Tillsammans med kommunens nämnder utgör bolagen kommunkoncernen. Bolagen bedriver kommunal verksamhet genom att erbjuda medborgarna service och tjänster som bostäder, hamnanläggningar och badhus.

Some description

Some description

Kommunhuset i 
Värmdö AB
Utöver samordningsuppdraget förvaltar bolaget den likvid (ca 700 mnkr) som bolaget erhöll vid försäljningen av 49 procent av aktierna i VärmdöBostäder AB.
Moderbolagets intäkter består uteslutande av ränteavkastning för den ovan nämnda försäljningslikviden, från kommunens internbank. Bolagets kostnader består huvudsakligen av styrelsearvoden och administration. Moderbolaget uppvisar för 2019 ett resultat på 1,4 mnkr (2018: 0 mnkr), efter att ett koncernbidrag om 4,1 mnkr lämnats till dotterbolaget Gustavsbergsbadet AB (2018: 7,8 mnkr).

Gustavsbergsbadet AB
Bolaget driver och utvecklar verksamheten i Gustavsbergsbadets bad och friskvårdsanläggning. Antalet besökande under året uppgick till 239 000, vilket är en ökning med ca 6 000 jämfört med 2018. Bolaget redovisar efter erhållet koncernbidrag om 5,3 mnkr (2018: 7,8 mnkr) ett resultat på -1,2 mnkr (2018: -0,6 mnkr).

Värmdö Hamnar AB
Årets resultat uppgår till 2,6 mnkr (2018: 3,1 mnkr), efter att bolaget lämnat ett koncernbidrag till Gustavsbergsbadet AB om 1,2 mnkr (2018: 0 mnkr).
Bolagets investeringar uppgår för året till 1,6 mnkr (2018: 4,4 mnkr) och är i huvudsak hänförliga till planläggning och tillståndsprövning gällande projektet Stavsnäs Vinterhamn.

VärmdöBostäder AB
Bolagets årsresultat uppgår till 4,3 mnkr (13,5 mnkr). Jämfört med föregående år kan konstateras att bolaget 2019 visserligen haft högre intäkter (178,7 mnkr jämfört med 172,2 mnkr), men samtidigt har bolagets kostnader stigit ytterligare. Fastighetsskötsel, el och värme överstiger budget främst beroende på vinterrelaterade kostnader under inledningen av året. Kostnaden för reparationer har ökat i jämförelse med 2018 men även överstigit budget. Utöver detta påverkas resultatet av antalet inhyrda konsulter som bolaget tillsatt genom interim. Underhållskostnaden för året är 31,2 mkr. Bolaget har utfört/påbörjat 25 st successionsrenoveringar 
under 2019 utöver vanligt underhåll.
Årets investeringar uppgår till ca 133 mnkr. Det under året avslutade renoverings- och ombyggnadsprojektet 
i Hästhagen stod för 50 mkr. Ombyggnation av lokaler till lägenheter på Rutens väg och konverteringsprojektet i Munkmora har ianspråktagit 37 mkr under 2019. Det senare projektet var planerat att slutföras under 2019 men har på grund av entreprenörens konkurs blivit försenat. Inflyttning är nu planerad till juni 2020. Utöver detta har bolaget bland annat genomfört relining av stamledningar i Munkmora, fasad- och takrenoveringar i delar av beståndet samt nyinstallation av hissar. För 
detaljplanearbete har under året lagts ner ca 8,2 mkr.
Gustavsbergs 
Porslinsmuseum AB
Hela bolagets verksamhet överfördes 1 januari 2015 till Värmdö kommun. Bolaget är sedan dess vilande.