Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid. I egen regi ansvarar nämnden för Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola, Gustavsbergs konsthall och det framtida kultur- och upplevelsehuset. Nämnden ansvarar för vägnamn, lotteritillstånd samt samordning av kommunens ungdomsinflytande och övriga ungdomsfrågor. Nämnden upplåter lokaler för föreningar och allmänhet inom verksamhetsområdet samt för ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund. Nämnden ansvarar för kommunens bildarkiv, kommunens samlade museiverksamhet, konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer samt kommunens konstsamling. Under 2019 ingick även ansvar för drift och underhåll av anläggningar i nämndens ansvar.

Ekonomiskt resultat
Drift
Nämndens överskott på 0,2 mnkr består delvis av ett överskott för personalkostnader inom kultur och fritid centralt då det skett omflyttning av personal. Kultur- och upplevelsehuset ger ett förväntat underskott och rymmer hyra av kulturskolelokaler i Gustavsbergs centrum. Allmän fritidsverksamhet visar överskott för utbetalning av föreningsstöd orsakat av färre barn och unga som deltar i idrottsaktiviteter, men även av att några föreningar valt att inte ansöka om bidrag. Andra aktiviteter som lovverksamhet och arrangemang inom Ungdomsinflytande har genomförts men till lägre kostnad. Idrotts- och fritidsanläggningar visar överskott för lokalbokningsintäkter delvis till följd av ökade kontrollinsatser av bokningar. Upprustningen av Ekvallens isanläggning har inneburit en kraftsamling där underhåll och utveckling av övriga idrotts- och friluftslivet delvis fått stå tillbaka 
under året.

 Some description

Investeringar

Större investeringar under året inkluderar fortsatt satsning på konstgräs för rörelse och spontanidrott i anslutning till kommunens skolor och byte av ett uttjänt konstgräs på Värmdövallen. Ekvallens isanläggning har rustats upp och flera idrottsanläggningar och kulturlokaler har fått förbättrad tillgänglighet genom digitala passersystem. Andra projekt är tillgänglighetsanpassning av Grisslinge havsbad med en badramp, ny ridstig vid Skevik, belysning av utegymmet på Djurö samt Mörtnäs bollplan. Konst har köpts in till äldreboenden och huvudbiblioteket i Runda huset har fått ny inredning.

Årets viktiga händelser och beslut
• Nämnden godkände en förstudie för en sporthall i Charlottendal, i anslutning till förskolan och F-9-skolan. En ny sporthall centralt i Gustavsberg ligger i linje med den strategiska analysen av kommunens långsiktiga behov av idrottsanläggningar.
• Första upplagan av Stockholm Craft Week anordnades 3-6 oktober. Bakom den nya plattformen står Konsthantverkscentrum, Värmdö kommun, med bland andra Gustavsbergs Konsthall, och Konsthantverkarna i Stockholm.
• Projektet ”Idrottsresan” har mynnat ut i att Värmdö kommun nu har en överenskommelse/riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten i kommunen. Överenskommelsen syftar till att skapa en samsyn kring barn- och ungdomsidrotten i Värmdö för att behålla barnen längre inom föreningsidrotten.
• Kommunen har deltagit i Funkisfestivalen och lokal uttagning anordnades på Gustavsbergsteatern, via Kulturskolan.
• Under 2019 har konsthallen visat tre stora utställningar: ”Kvinnomaskinen” med den feministiska glasblåsargruppen BOOM, ”Tingen måste ha utstrålning” med keramikern och formgivaren Signe Persson-Melin samt ”FABRIK”, 
en internationell grupputställning med konstnärer som arbetar utifrån platser som likt Gustavsberg har byggts upp kring en hantverksindustri.
• I november togs beslut i Kultur- och fritidsnämnden att Fritidsgårdsenheten får i uppdrag att planera för och genomföra verksamhet under en 10-veckorsperiod med fokus på estetiska och kulturella uttryck - The Noise.

Some description