Överförmyndarnämnd

Överförmyndaren är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster
Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun haft en gemensam överförmyndarnämnd. Under året har samtal förts i syfte att hitta en trepartssamverkan mellan Värmdö, Vaxholm och Nacka. Ett samverkansavtal blev klart under hösten och fr.o.m. den 1/12 drivs verksamheten av Nacka kommun

Ekonomiskt resultat
Drift
Överförmyndarnämnden redovisar en budgetavvikelse för verksamhetsåret 2019 på 0,7 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på retroaktiva intäkter från Migrationsverket gällande ersättningar för gode män till ensamkommande barn samt lägre personalkostnader på grund av vakanser hos handläggare.
Verksamheten har haft kostnader i samband med övergången till Nacka kommun. Kostnaderna avser 
flytt av akter, migrering till nytt ärende
hanteringssystem, rekrytering av handläggare, förtidsavslut av IT-avtal 
samt arbetsplatsinventarier. Totalt 
uppgick kostnaden till 0,3 mnkr.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut
• Fokus utöver sedvanlig ärendehantering har under året varit att planera för en trepartssamverkan kring gemensam överförmyndarorganisation mellan Vaxholm, Värmdö och Nacka. Då Värmdö och Vaxholm redan samverkar i en gemensam nämnd har även det avtal som reglerar gemensam nämnd reviderats. Efter beslut i berörda kommuner övergick överförmyndarverksamheten i 
Värmdö och Vaxholm den 1 
december till Nacka kommun. Verksamhetsplan för 2020 fastställdes samtidigt. Den handläggare som var tillsvidareanställd av Värmdö kommun har, genom verksamhetsövergång, fått anställning i Nacka kommun från den 1 december.

Nyckeltal
Antal ställföreträdarskap har minskat med fyra procent i jämförelse med 2018 och även antal nya ärenden är färre än tidigare år. Värmdös andel av antalet ärenden är i likhet med 2018, 77 procent.