Socialnämnd

Nämnden är finansieringsnämnd och ansvarig för kundval samt utförande av verksamhet i kommunal regi inom socialtjänstens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, familjerätt och förebyggande insatser till olika målgrupper. Prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen ingår också i denna nämnds ansvar.
 
Ekonomiskt resultat
Drift
Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse för verksamhetsåret 2019 på -12,1 mnkr. Avvikelsen för 2018 uppgick till -24,8 mnkr. Orsak till resultatförbättringen mellan åren beror dels på en stabil bemanning i verksamheterna vilket har genererat låga merkostnader för inhyrd personal och dels på minskade kostnader för köp av verksamhet (placeringar och öppenvård).
Den negativa avvikelsen uppstod under verksamhetsårets första del. Under andra delen av året minskade kostnaderna kraftigt framförallt för köp av verksamhet då flera dyra placeringar inom vuxen samt barn- och ungdomsverksamheten avslutades eller flyttades till annat boende med lägre dygnskostnad.En betydande del av årets avvikelse 
(-9,0 mnkr) avser verksamheten för ensamkommande barn där verksamhetens kostnader har varit betydligt högre än intäkten från Migrationsverket. En förklaring till detta är att vissa placeringskostnader inte kan återsökas och att ett antal personer fått sin ålder uppskriven, retroaktivt, vilket innebär en utebliven intäkt.Alla verksamheter som prognostiserat ett underskott har haft åtgärdsplaner för en budget i balans. Åtgärderna har dels handlat om att anpassa personalkostnaderna på utförarsidan efter omställningen av beroendevård och ensamkommande barnverksamhet, dels om att minska kostnaderna för köp av verksamhet (placeringar och öppenvård). Den planerade effekten av dessa åtgärder var 16,0 mnkr och utfallet blev 16,6 mnkr.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Ett öppenvårdsteam för våldsutsatta har startats upp. Verksamheten tillhandahåller både frivilliga stödinsatser och biståndsbedömda insatser.
• Ensamkommande unga som fortfarande går i gymnasiet och inte fyllt 21 år kommer under en försöksperiod att erbjudas ett självständigt boende med korttidskontrakt.
• Barn- och ungdomsprocessen har utvecklats. Arbete har resulterat i utvecklad samverkan och en mängd förbättringsåtgärder.
• Beroendeprocessen har utvecklats där stödboenden ersatts med träningslägenheter och Case 
Managers (CM). Två interna stödboenden har avvecklats som en följd av denna förändring. 
Åtgärderna som vidtagits följer de nationella riktlinjerna för beroendevården.
• Ungdomsmottagningen (UM) har utökat det uppsökande arbetet och har under hösten startat upp s.k. ”Pop Up”- mottagning, vilket innebär att ”UM-tjänster” erbjuds 
på fritidsgårdar och skolor, under vissa tider.
• Ungdomskonsulenterna har permanentat sin utökning av fältpass både kvällar och eftermiddagar. Minipolarnas aktiviteter och fältpass har också permanentats.
• Hamnen har utökat sin samverkan med vårdcentralens BVC. Nyblivna föräldrar kommer att erbjudas ett generellt föräldrastöd - Mini ABC. I samarbete med inte
grationsenheten har man erbjudit ”Förälder i Sverige”- en utbildning som riktar sig till nyanlända föräldrar i Värmdö Kommun.
• Projektet ”Tillbaka till skolan” har genomförts enligt plan. Projektet finansieras med statliga projektmedel kopplat till psykisk hälsa. Hittills har 36 elever med oroande skolfrånvaro varit aktuella. 
Arbetet bedrivs i nära samarbete med representanter från berörda skolor och föräldrar.
• Kommunen har från den 1 juli 
ansvar för handläggning och tillsyn kopplat till försäljning av tobaksvaror. Nya avgifter för handläggningen har fastställts av kommunfullmäktige.
• Från juni kan digital signering ske för brådskande beslut enligt Lag om vård av unga (LVU) samt Lag om vård av missbrukare (LVM)
• Kommunstyrelsen har beslutat om ny principorganisation. Beslutet innebär att ett nytt individ och arbetslivskontor bildas. I det nya kontoret har verksamheten på avdelnings- och enhetsnivå organiserats så att myndighetsutövning och utförande av stöd och insatser för olika målgrupper samlas 
under samma chef.

Some description