Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden: trafik, renhållning, snöröjning, kommunalt vatten och avlopp samt gatu- och parkfrågor. Nämndens ansvar innefattar drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, jakt och viltvård samt skötsel av skogs- och parkmark. Nämnden ansvarar 
också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler.

Ekonomiskt resultat
Drift
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett nettoöverskott med +1,4 mnkr för 2019 jämfört med budget.
Tekniska nämnden har under året övertagit förvaltning och drift av kommunens hyreskontrakt där även de verksamhetsnära bostäder som tillhandahålls för bosättning av nyanlända ingår. Djurö Trygghetsboende har tillkommit under 2019. Kostnader och intäkter avseende dessa bostäder har ökat volymerna inom Tekniska nämnden.Tekniska nämndens verksamheter påverkas av det milda vädret som varit under höst/vinter. Det har medfört lägre kostnader både för mediakostnader (el och värme) och för vinterskötsel av verksamhetslokaler. Däremot blev kostnader för vinterväghållningen/halkbekämpning högre jämfört med budget då perioden januari-mars var kall.Vatten och Avlopp samt Renhållning redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten i bokslutet.VA-verksamheten redovisar ett 
resultat om -17,3 mnkr för 2019. Årets resultat innebär att det balanserade resultatet för VA kollektivet urholkats. Detta påverkar planeringsförutsättningarna för framtida VA-utbyggnad.Underskottet beror på en korrigering av tidigare tillgångsförda saneringskostnader som nu kostnadsförts. Även räntekostnad för upparbetade investeringsmedel i pågående projekt motsvarande 5,9 mnkr har tillkommit under 2019.VA kollektivet har utdebiterat anslutningsavgifter för 80 mnkr, vilket är lägre än planerat. Orsaken är förseningar av avloppsanslutningar för Kovik/Skevik samt Strömma.Renhållning- och slamverksamheten redovisar ett nettoresultat på -0,2 mnkr. Resultatet avviker med -4 mnkr mot budget. Avvikelsen består i att de offererade priserna i ett flertal nya upphandlingar av entreprenörer är högre än budget. Upphandlingarna gäller för avfallshantering på fastlandet, behandling av hushållsavfall samt bemanning på återvinningscentralerna.

Some description

Investeringar

Investeringar för den skattefinansierade verksamheten uppgick till 75,2 mnkr, vilket motsvarar 58 procent av totala budgeten för 2019. Störst avvikelse återfinns inom gång- och cykelvägar. Dessutom startade renoveringen av Gula Byggningen samt Elverket på Kattholmen senare än planerat. Projekten kommer att färdigställas 
under 2020.
Investeringar i gatubelysning har under 2019 främst genomförts i bostadsområden runt Gustavsberg. Gång- och cykelvägen Fagerholms vägen - Älgkroksvägen har färdigställts. Gångbroar på norra sidan av Ösby träsk har renoverats. Parkbänkar och papperskorgar längst med kommunala gång- och cykelvägar har under året bytts ut.Ett flertal vägsträckor har fått ny gatubeläggning och andra mindre åtgärder i vägmiljön har utförts.Under 2019 har upprustning av lekplatsen Vargparken på Ingarö spontanidrottsfält skett.VA-kollektivets investeringar för 2019 uppgår till 163,3 mnkr. 
Genomförandegraden är 65 procent av budgeten. Flera detaljplaner har upphävts under senare period vilket har till följd att VA utbyggnaden försenats i prioriterade förändringsområden (PFO). Under året har VA utbyggnad i Strömmaområdet samt Torsbyområdet pågått. Utbyggnad i Älsvby industriområde samt Varvsvägen på Ingarö är färdigställt.Inom Renhållningen påbörjades arbetet med ny återvinningscentral i Ekobacken som beräknas vara klart inför sommaren.
Årets viktiga händelser och beslut
• Ett pilotprojekt inom digitalisering har genomförts för att implementera RPA dvs en ”robot” och under sommaren togs tjänsten beställning av slamtömning via kommunens e-tjänst i drift.
• Avtal har tecknats för ett nytt system för att kunna göra direkta, digitala leveranser till Lantmäteriet av adresser, byggnader, topografi samt fastighetsgränser. Systemet har implementerats under hösten och kommer att vara i drift under våren 2020.
• Den externa webbkartan är utbytt. Digitalisering av detaljplaner har påbörjats och löper på under 2020.
• Flygfotografering av Gustavsberg genomfördes under april, dessa fotografier har levererats under hösten. Primärkartan har under året utökats till 90procent av fastlandet och de fem stora öarna samtidigt som den har ajourhållits.
• Besiktning har utförts på samtliga träbroar samt stålbron i Ängsvik. Träbron i Mölnvik stängdes av under året och rivning påbörjades. Efter besiktning av Gustavsbergs kaj har delar av kajen stängts av för trafik. Förstudie för renovering av kajen har behandlats i Tekniska nämnden under december vilket visar på behov av framtida investeringar.
• Under året har uppdraget för Gatu-
Park utökats med nya områden. De nya områdena innefattar:
- Porslinskvarteren, framförallt vägar och gångbanor då parken ännu inte är helt färdigställd.
- Strandviksparken, park och 
strandpromenad.
- Östra Mörtnäs, strandpark inkl lekplats och promenadstråk.
- Äventyrsleken i Gustavsberg.
• Fastighetsägarna efter Gamla Brunnsvägen samt Varvsvägen på Ingarö har anslutits till kommunens VA-nät. Ett område i Strömma har fått möjlighet att ansluta sina fastigheter till kommunens dricksvattennät.
• För att minska antalet bräddningar har flera åtgärder utförts under året, dels har en mängd avloppsbrunnar bytts ut för att minska inläckage av ovidkommande vatten, samtidigt har Lövhamra pumpstation försetts med bräddkammare.
• Beslut fattades om att återvinningscentralen i Brunn ska flyttas till Ekobacken under våren 2020.

Some description* Andelen förpackningar och farligt avfall är inte inräknat i denna siffra då statistiken ännu inte är klar.
** 19 av bräddningar skedde under Alfrida när kommunen var utan ström.*** Strömma S4B och Stora Kovik som endast har fått vattenanslutning är inte medräknade.