Utbildningsnämnd

Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer:

• förskola
• annan pedagogisk verksamhet
• fritidshem
• förskoleklass, grundskola och grundsärskola
• gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ekonomiskt resultat
Drift
Nämndens finansieringsdel, som 
avser utbetalning av peng och ersättningar till förskolor och skolor, visar sammanlagt ett överskott motsvarande 9,5 mnkr av budget vilket huvudsakligen beror på färre barn och elever än budgeterat samt att tilläggsbelopp och för socioekonomisk tilldelning ger ett överskott. Gymnasieskolan visar ett underskott som beror på högre volymer än förväntat.
Verksamhet egen regi redovisar ett underskott mot budget på nästan 17 mnkr. Underskottet avser främst grundskolan och är en följd av att skolorna inte har anpassat verksamhetens kostnader till faktiskt antal elever. Grundskolorna, förskolorna och fritidshemmen har de senaste åren påverkats av stigande personalkostnader kopplade till rekrytering och kravet på att ha legitimerade lärare som bedriver undervisningen. Förskolor och skolor har under året arbetat med att anpassa sin organisation i relation till befintligt barn och elevantal. Det har även skett och sker en översyn av hur verksamheterna kan organisera sig mer effektivt genom att omfördela resurser i verksamheten. Inför höstterminen har enheterna sett över storleken på barngrupper och klasser, tjänstefördelning samt behov av extra insatser och stödresurser utifrån verksamhetens behov.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Beslut fattades om en reviderad rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi som förutom grundskolan inkluderar verksamhetsformerna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och gymnasium.
• Det forsknings- och utvecklingsprojekt för inkluderande lärmiljöer som samtliga av kommunens grundskolor (inklusive fritidshem) samt grundsärskola deltagit i avslutades med ett utvecklingsseminarium i november.
• Försöket med flexibel skolstart på Hemmestaskolan utvärderades och permanentades.
• Kvalitetssamtal med fristående huvudmän genomfördes vid tre tillfällen.
• Utifrån den utredning som genomfördes om elevhälsan fattades beslut om att utöka den centrala elevhälsan till att, utöver den medicinska insatsen, även omfatta 
en psykologisk insats.
• Den 1 juli trädde förskolans reviderade läroplan i kraft. Därmed förstärktes begreppet ”undervisning” i förskolan. För att möta nya behov kopplade till detta genomfördes, i samarbete med Uppsala universitet, en fortbildningssatsning ”Undervisning i förskolan” för förskol
lärare i kommunen. Fortbildningen 
fortsätter 2020 och därmed kommer kommunens alla förskollärare att ha deltagit.
• Nämnden fattade beslut om att avveckla pedagogisk omsorg i kommunal regi. Fristående verksamheter finns fortfarande i kommunen.
• Förskolan Farstaborg öppnade i maj.
• Ombyggnation av matsalen i Brunns skola färdigställd till höstterminens start 2019 innebär att antalet sittplatser har utökats till 250.
• Ombyggnaden av Farstavikens skola Ekedal har fortsatt under året. Verksamheten har varit evakuerad till paviljonger vid Munkmora/Lugnet och arbetet beräknas vara klart till höstterminens start läsåret 2020/2021.
• Ösbyskolan har fortsatt deltagandet i Skolverkets försöksverksamhet för betyg i årskurs 4 och 5. 
Den nuvarande försöksverksamheten ska pågå till sommaren 2020 och har under året följts upp i lärarnas arbetslag samt i skolans föräldraråd.
Tillbaka till skolans arbete har pågått och fortsatt utvecklats under 2019. Insatsen har finansierats av statliga medel via Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa. Tillbaka till skolans arbete riktar sig till alla kommunens grundskolor som har elever med oroande skolfrånvaro. Teamet har under 2019 utökats till tre personer bestående av psykolog, familje
behandlare och en kurator med erfarenhet från skolvärlden. Syftet med arbetet är att skola och social
tjänst via samverkan ska hjälpa elever att få minskad skolfrånvaro och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Arbetet kommer fortsätta under 2020.

Some description