Vård- och omsorgsnämnd

Nämnden ansvarar för vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Dessutom ingår att bevaka att de vårdgivare som finns inom Värmdö kommuns produktion planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så att kravet på god vård och hälsa upprätthålls.

Ekonomiskt resultat
Drift
Vård- och omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -31,2 mnkr. Nämndens finansieringsdel visar ett budgetunderskott på -1,7 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på högre kostnader för köp av verksamhet än budgeterat inom 
biståndsenheterna SoL och LSS. Behovet har ökat i högre takt än vad som budgeterats. Verksamheten i egen regi redovisar för året ett underskott mot budget på -33,2 mnkr. Verksamheten har långt högre personalkostnader än budgeterat vilket är en orsak till underskottet. Personalkostnaderna i egen regi avviker negativt mot budget med 17 procent. De verksamheter i egen regi som står för den största delen av underskottet är hemtjänsten och särskilt boende. För att nå budgetbalans påföljande år följer de verksamheter som har redovisade underskott ekonomiska åtgärdsplaner.


Some description

Investeringar

Under året har det investerats i lås- och larmsystem på Djuröhemmet samt säkerhetsskåp i hemtjänstens lokaler.

Årets viktiga händelser och beslut
• Under året har om- och tillbyggnad av Djuröhemmet blivit klar. Det har skapats sexton nya platser i särskilt boende och sju nya platser i demensdagvård. Inflyttning har ägt rum.
• Ett nytt gruppboende för fem personer har öppnats på Edla Sofias gata.
• Brandskyddet har förstärkts inom 
samtliga LSS-boenden i egen regi.
• Nämnden har fattat beslut om nya riktlinjer för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS. Beslutet föregicks av en lång process med politisk referensgrupp och förankring hos intresse-
föreningar.
• Under året påbörjades en utredning om alternativa bättre upphandlingsformer för att bedriva hemtjänst i Värmdö kommun än enligt den nuvarande lagen om valfrihetssystem (LOV). Bakgrunden till utredningen är en tidigare 
genomlysning av hemtjänsten som resulterat i ett antal rekommendationer till nämnden.

Some description