Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnd

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden ansvarar för kundval och utförande av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Nämnden bedriver yrkeshögskoleutbildningar i samverkan med olika branscher. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, bosättning och vissa etableringsinsatser till nyanlända samt för kommunala arbetsmarknadsinsatser till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Ekonomiskt resultat
Drift
Den huvudsakliga förklaringen till nämndens överskott på 3,4 mnkr är lägre kostnader för arbetsmarknadsinsatser än planerat och lägre kostnader för ledning och styrning.
Kostnaden för köp av vuxenutbildning har ökat sedan 2018, på grund av utökat antal timmar inom Värmdövägen, en studieväg inom Svenska för invandrare (SFI). Syftet var att SFI-elever med högre studietakt snabbare skulle nå arbete och därmed egen försörjning. En uppföljning av Värmdövägen har 
genomförts och presenteras för nämnden i mars 2020.Kostnader för arbetsmarknadsinsatser där bl.a. upphandlade insatser ingår, visar ett överskott. I syfte att få bättre träffsäkerhet mellan behov och insatser har en översyn genomförts som resulterat i förslag till ny enhetsstruktur som bättre stödjer utredningsprocess och åtgärder kopplat till målgruppens behov och stöd till egenförsörjning.Resultatet för ekonomiskt bistånd inkluderat akutboenden visar en positiv avvikelse med en procent, trots att utbetalt bistånd överstiger budget med fem procent. Orsaken till detta är minskade kostnader för hushåll i akut bostadslöshet där fokus på målgruppen har resulterat i att flertalet har lyckats ordna ett eget boende efter en tid vilket tillsammans med 
generellt lägre dygnskostnader medfört ett visst överskott.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Resultatet från SWECO enkäten som genomförs av länets alla vuxenutbildningsanordnare visar att Komvux Värmdö ligger över länssnittet för nöjda elever både avseende hur nöjda de är med sina lärare och med sitt inflytande över sin skolgång.
• I februari fick Komvux två nya yrkeshögskoleutbildningar beviljade, Stadsbyggnadskoordinator och Bygglovhandläggare. I juni lämnades en ansökan in om att få starta en ettårig YH utbildning till Lärarassistent - inriktning 
integration och specialpedagogik. Ansökan beviljades med 30 platser och tre startomgångar. Första kursen startar hösten 2020.
• Under våren 2019 genomförde Skolinspektionen en granskning av kommunens vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, inkluderat särskild utbildning för vuxna. Granskningen avslutades utan några synpunkter eller krav på åtgärder.
• Två IOP (idéburet offentligt partnerskap) har genomförts med Diversity Partners (Välkommen till Värmdö) och Gustavsbergs/Ingarö 
församling. En effekt av denna samverkan är att alla nyanlända kommer till en grundmöblerad bostad och att de som vill har fått stöd att söka bostad. 15 hushåll har under året hittat nya hem på Värmdö med hjälp av Välkommen till Värmdö.
• Utredningsverktyget, Instrument X, har under året implementerats i verksamheten. Verktyget stöder ett arbetssätt med fokus på rätt stöd i rätt tid från socialsekreterare och kommunala arbetsmarknadskonsulenter.

Some description