Balansräkning

Tkr

Not

 

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 11

 

9 770

8 890

9 788

8 922

Mark, fastigheter och anläggningar

 12

 

3 719 950

3 235 190

4 242 540

3 766 489

Övervärde på fastigheter

 13

 

 

 

5 338

5 638

Maskiner och inventarier

 14

 

84 625

73 512

94 541

83 959

Förbättringsutgifter på fastigheter
ej ägda av kommunen

 15

 

8 592

9 624

8 592

9 675

Pågående nyanläggningar

 16

 

628 727

749 049

787 402

846 077

Finansiella anläggningstillgångar

 17

 

247 604

254 069

65 162

65 143

Summa anläggningstillgångar

 

 

4 699 268

4 330 334

5 213 363

4 785 903

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Lager och exploateringsfastigheter

 18

 

125 930

122 166

164 143

160 431

Övriga kortfristiga fordringar

 19

 

396 599

319 073

394 898

317 294

Kassa och bank

 

 

50 382

10 544

96 231

87 296

Summa omsättningstillgångar

 

 

572 911

451 783

655 272

565 021

Summa tillgångar

 

 

5 272 179

4 782 117

5 868 635

5 350 924

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 20

 

1 178 416

1 184 434

2 000 047

1 997 061

Årets resultat

 20

 

94 133

-6 019

98 909

2 986

Summa eget kapital

 

 

1 272 549

1 178 415

2 098 956

2 000 047

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 21

 

393 337

364 772

409 610

379 935

Summa avsättningar

 

 

393 337

364 772

409 610

379 935

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 22

 

3 087 809

2 686 675

2 805 647

2 382 484

Kortfristiga skulder

 23

 

518 484

552 255

554 422

588 458

Summa skulder

 

 

3 606 293

3 238 930

3 360 069

2 970 942

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

 

 

5 272 179

4 782 117

5 868 635

5 350 924

 

 

 

 

 

 

 

STÄLLDA SÄKERHETER

 

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckningar

 

 

Inga

Inga

397 479

397 479

ANSVARSFÖRBINDELSER

 

 

 

 

 

 

Borgensengagemang

 24

 

14 300

14 800

14 300

14 800

Pensionsförpliktelser

 25

 

491 405

510 920

491 405

510 920