Driftsredovisning

Nämnd/styrelse

Intäkter

Kostnader

Netto

(Tkr)

Redo-
visning

Avvikelse
mot
budget

Fg år

Redo-
visning

Avvikelse
mot
budget

Fg år

Redo-
visning

Avvikelse
mot
budget

Fg år

Kommunfullmäktige

949

949

802

-11 023

-1 216

-9 932

-10 074

-267

-9 130

Överförmyndarnämnd

989

-121

1 166

-3 389

787

-4 683

-2 400

666

-3 517

Kommunstyrelse

130 016

19 799

118 068

-324 663

-35 733

-273 149

-194 647

-15 934

-155 081

Utbildningssnämnd

1 075 430

8 741

1 056 312

-2 319 370

714

-2 246 777

-1 243 940

9 455

-1 190 465

Vård- och omsorgsnämnd

397 186

18 188

365 196

-920 824

-49 416

-838 195

-523 638

-31 228

-472 999

Kultur- och fritidsnämnd

50 404

4 345

56 508

-163 180

-4 160

-167 486

-112 776

185

-110 978

Socialnämnd

85 440

-1 428

113 847

-249 353

-10 643

-320 800

-163 913

-12 071

-206 953

Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnd

69 387

6 247

67 039

-143 369

-2 853

-101 582

-73 982

3 394

-34 543

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

36 312

-1 829

34 007

-44 998

-177

-41 640

-8 686

-2 006

-7 631

Teknisk nämnd, skattefinansierad

278 007

12 152

265 196

-320 806

-10 733

-298 258

-42 799

1 419

-33 062

VA, taxefinansierad

153 625

33 047

120 065

-153 625

-31 591

-120 065

0

1 456

0

Renhållning, taxefinansierad

84 956

3 166

76 519

-84 956

-6 982

-76 519

0

-3 816

0

Summa nämnder/styrelser
inkl VA och Renhållning

2 362 701

103 256

2 274 727

-4 739 556

-151 963

-4 499 086

-2 376 855

-48 707

-2 224 359

Finansiering

2 627 679

75 432

2 440 679

-156 691

35 215

-220 714

2 470 988

110 647

2 219 965

TOTALT

4 990 380

178 688

4 715 406

-4 896 247

-116 748

-4 719 800

94 133

61 940

-4 394