Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse (Tkr)

Årets Investeringar

Budget 2019

Avvikelse

Kommunstyrelse

225 935

537 726

311 791

Utbildningsnämnd

8 253

3 100

-5 153

Vård- och omsorgsnämnd

3 287

2 500

-787

Kultur- och fritidsnämnd

14 941

17 050

2 109

Socialnämnd

0

0

0

Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnd

0

0

0

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

0

0

0

Teknisk nämnd, skattefinansierad

75 176

129 250

54 074

Teknisk nämnd, taxefinansierad

167 345

279 800

112 455

Summa investeringar

494 937

969 426

474 489