Kassaflöde

Tkr

Not

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

94 133

-6 019

98 778

4 611

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster

26

128 342

215 482

147 747

232 371

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

 

 

222 475

 

209 463

 

246 525

 

236 982

   

 

 

 

 

Förändring i rörelsekapital

 

 

 

 

 

Förändring av fordringar

 

-77 525

10 072

-77 604

9 798

Förändring av lager och exploateringsfastigheter

 

-3 764

-3 484

-3 712

-3 488

Förändring av skulder

 

-33 771

59 248

-34 036

53 412

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

-115 060

65 836

-115 352

59 722

   

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

Förvärv immateriella och materiella anläggningstillgångar

 

-494 931

-634 986

-565 702

-725 331

Omrubricering av materiella anläggningstillgångar

 

-2 330

 

-2 330

2 288

Försäljningsinkomster och bidrag materiella
anläggningstillgångar

 

 

22 085

 

1 329

 

22 650

 

1 331

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-475 176

-633 657

-545 382

-721 712

   

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

 

Förändring av långfristig utlåning

 

6 465

6 229

-19

-226

Förändring av nettolåneskuld

 

401 134

276 385

423 163

362 941

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

407 599

282 614

423 144

362 715

   

 

 

 

 

Total kassaflöde

 

39 838

-75 744

8 935

-62 293

Likvida medel vid årets början

 

10 544

86 288

87 296

149 589

Likvida medel vid årets slut

 

50 382

10 544

96 231

87 296

Förändring i kassa enligt BR

 

39 838

-75 744

8 935

-62 293