Noter – Kommun och koncern

Noter resultaträkning

» 1 Verksamhetens intäkter

» 2 Jämförelsestörande poster

» 3 Verksamhetens kostnader

» 4 Avskrivningar

» 5 Skatteintäkter

» 6 Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag inklusive fastighetsavgift

» 7 Avgifter i utjämningssystemen

» 8 Finansiella intäkter

» 9 Finansiella kostnader

» 10 Kommunallagens balanskrav

Noter balansräkning

» 11 Immateriella anläggningstillgångar

» 12 Mark, fastigheter och anläggningar

» 13 Övervärde på fastigheter

» 14 Maskiner och inventarier

» 15 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

» 16 Pågående nyanläggningar

» 17 Finansiella anläggningstillgångar

» 18 Lager och exploateringsfastigheter

» 19 Övriga kortfristiga fordringar

» 20 Eget kapital

» 21 Avsättningar

» 22 Långfristiga skulder

» 23 Kortfristiga skulder

Noter ansvarsförbindelser

» 24 Borgensengagemang

» 25 Pensionsförpliktelser

» 26 Justeringar för ej likviditetspåverkande poster

Övriga tilläggsupplysningar

» Kommunens sammanlagda kostnad för räkenskapsrevision

» Kommunens framtida åtaganden för operationell leasing

» Koncernens framtida åtaganden för operationell leasing

» Totala pensionsåtaganden för Värmdö kommun