Not 1 Verksamhetens intäkter

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisning

2 362 701

2 274 727

913 026

874 912

Avgår:

 

 

 

 

Interna förvaltningsersättningar

-1 576 719

-1 515 578

 

 

Verksamhetens externa intäkter

785 982

759 149

913 026

874 912

vilka består av:

 

 

 

 

   Försäljningsintäkter

11 295

11 723

15 160

15 324

   Taxor och avgifter

338 402

301 676

349 353

312 642

   Hyror & arrenden

86 388

84 114

176 646

171 068

   Bidrag från staten

204 292

220 826

226 292

220 826

   Övriga bidrag

932

1 276

932

15 981

   Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

144 718

139 072

144 688

138 609

   Försäljning av anläggningstillgångar

-45

462

-45

462

 

 

 

 

 

Tillkommer finansförvaltningens poster:

 

 

 

 

Statsbidrag maxtaxan

11 760

12 811

 

 

Statsbidrag kvalitetssäkring

2 520

2 502

 

 

Schablonersättningar

8 796

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga intäkter

443

232

3 343

2 074

Finansiella intäkter

617

307

617

307

Verksamhetens externa intäkter

810 118

775 001

916 986

877 293

 

Till Noter – Kommun och koncern