Not 10 Kommunallagens balanskrav

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Årets resultat enligt resultaträkningen   

94 133

-4 394

 

 

- avgår realisationsvinster

-8 971

-2 576

 

 

Justerat resultat

85 162

-6 970

 

 

 

Till Noter – Kommun och koncern