Not 11 Immateriella tillgångar

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Ingående värde

1 378

2 250

1 410

2 299

Överföring från pågående nyanläggningar

 

250

 

250

Årets utrangering

 

 

 

 

Avskrivningar

-588

-1 122

-602

-1 139

Bokfört värde förvärvade immateriella anläggningstillgångar

790

1 378

808

1 410

 

 

 

 

 

Ledningsrätter

 

 

 

 

Ingående värde

7 512

6 210

7 512

6 210

Årets investering

1 468

1 302

1 468

1 302

Omrubricering

 

 

 

 

Bokfört värde förvärvade immateriella tillgångar

8 980

7 512

8 980

7 512

BOKFÖRT VÄRDE TOTALT IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

9 770

 

8 890

 

9 788

 

8 922

 

 

 

 

 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

 

 

 

 

Förvärvade immateriella tillgångar

 

 

 

 

Kommunövergripande system

 

 

 

 

Anskaffningsvärde

12 859

12 859

12 859

12 859

Ackumulerade avskrivningar

-12 516

-12 057

-12 516

-12 057

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

 

 

Bokfört värde

343

802

343

802

Avskrivningstid (genomsnittliga)

5 år

5 år

5 år

5 år

 

 

 

 

 

Verksamhetsstödjande system

 

 

 

 

Anskaffningsvärde

2 694

2 694

2 694

2 743

Ackumulerade avskrivningar

-2 514

-2 488

-2 514

-2 505

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

 

 

Bokfört värde

180

206

180

238

Avskrivningstid (genomsnittliga)

5 år

5 år

5 år

5 år

 

 

 

 

 

Kartsystem

 

 

 

 

Anskaffningsvärde

522

522

522

522

Ackumulerade avskrivningar

-255

-152

-255

-152

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

 

 

Bokfört värde

267

370

267

370

Avskrivningstid (genomsnittliga)

5 år

5 år

5 år

5 år

 

 

 

 

 

Ledningsrätter

 

 

 

 

Anskaffningsvärde

8 980

7 512

7 512

7 512

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

 

 

Bokfört värde

8 980

7 512

7 512

6 210


Ej avskrivningsbar tillgång

Till Noter – Kommun och koncern