Not 13 Övervärde på fastigheter

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Ingående värde

 

 

5 638

5 938

Årets anskaffning

 

 

 

-

Årets avskrivning

 

 

-300

-300

Årets försäljning / utrangering              

 

 

 

 

Omrubricering

 

 

 

 

Bokfört värde

0

0

5 338

5 638

 

Till Noter – Kommun och koncern