Not 14 Maskiner och inventarier

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Ingående värde

73 512

49 220

83 959

58 158

Överföring från pågående nyanläggningar       

17 894

32 032

17 894

33 907

Årets investeringar

12 226

11 013

13 602

12 472

Avskrivningar

-18 909

-16 740

-20 471

-18 564

Utrangering

-98

-682

-443

-683

Årets försäljning

 

-1 331

 

-1 331

Bokfört värde

84 625

73 512

94 541

83 959

 

 

 

 

 

Maskiner och inventarier

 

 

 

 

Anskaffningsvärde

375 883

352 417

400 484

376 292

Ackumulerade avskrivningar

-291 258

-278 905

-305 943

-292 333

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

 

 

Bokfört värde

84 625

73 512

94 541

83 959

Avskrivningstid (genomsnittliga)

5 år

5 år

5 år

5 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.
 

Till Noter – Kommun och koncern