Not 15 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Ingående värde

9 624

9 852

9 675

9 852

Överföring från pågående nyanläggningar

846

992

936

992

Årets investeringar

 

 

 

53

Avskrivningar

-1 292

-1 220

-1 305

-1 222

Årets försäljning/utrangering

-586

 

-714

 

Bokfört värde

8 592

9 624

8 592

9 675

 

 

 

 

 

Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

 

 

 

 

Anskaffningsvärde

28 733

29 192

28 733

29 245

Ackumulerade avskrivningar

-20 141

-19 568

-20 141

-19 570

Bokfört värde

8 592

9 624

8 592

9 675

Avskrivningstid (genomsnittliga)

9 år

9 år

9 år

9 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga förbättringsutgifter.

Till Noter – Kommun och koncern