Not 17 Finansiella anläggningstillgångar

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Aktier

63 067

63 067

3 551

3 551

Varav ägd andel

 

 

 

 

   Kommunhuset i Värmdö AB     100%

59 536

59 536

 

 

Andelar

45 761

45 761

45 761

45 761

Utlämnade lån

4 679

4 623

4 679

4 623

Bostadsrätter

8 761

8 761

10 610

10 610

Andra långfristiga fordringar

348

348

561

598

Långfristiga koncernfordringar

131 528

138 094

 

 

Avgår:

 

 

 

 

Kommande års amortering av långfristig koncernfordran dotterbolag

-6 540

-6 585

 

 

Bokfört värde

247 604

254 069

65 162

65 143

 

Till Noter – Kommun och koncern