Not 18 Lager och exploateringsfastigheter

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Lager

 

28

228

301

Exploateringsfastigheter

 

 

 

 

Ingående värde

112 114

112 006

150 106

150 005

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

281

 

281

 

Årets investeringar

322

219

322

219

Omrubricering

 

 

 

 

Årets försäljning

-281

 

-281

 

Avskrivningar

-111

-111

-118

-118

Bokfört värde förvärvade Exploateringsfastigheter

112 325

112 114

150 310

150 106

 

 

 

 

 

Pågående investering på exploateringsfastigheter

 

 

 

 

Ingående värde

10 024

6 651

10 024

6 651

Årets investering

3 862

3 373

3 862

3 373

Årets aktivering av avslutade projekt

-281

 

-281

 

Omrubricering

 

 

 

 

Bokfört värde pågående investering på exploateringsfastigheter

13 605

10 024

13 605

10 024

Bokfört värde totalt lager och exploateringsfastigheter

125 930

122 166

164 143

160 431

 
Gränsdragning mellan kostnad och investering: Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar samt finansiella leasingavtal.
                
Avskrivning: Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar är beräknade på anskaffningsvärdet med avskrivningstider baserade på beräknad nyttjandeperiod. För tillgångar med identifierbara komponenter (byggnader och vissa anläggningar) med väsentlig skillnad i nyttjandeperioder, där varje komponents värde uppgår till  minst 10 PBB, tillämpas komponentavskrivning där varje enskild komponent bör överstiga 100 tkr.
                
Avskrivningstider: En samlad bedömning av nyttjandeperiod görs inför varje enskild aktivering. Ett visst antal huvudgrupper har identifierats och ligger till grund:

Byggnader

-Stomme o grund

50-100 år

-Stomkomplettering, inneväggar

50-100 år

-El, VS

   10-40 år

-Fasad, yttertak, fönster

   30-40 år

-Ventilation, S&Ö, hiss

   10-20 år

-Inre yttskikt, HG-anpassningar

   10-50 år

Kommunens vägar och GC-vägar har indelats i tre komponenter där underbyggnaden har bedömts ha en nyttjandeperiod som är obegränsad och därför inte skrivs av.

   

-Underbyggnad

Obgränsad nyttjandeperiod

-Slitlager

10-15 år

-Belysning

20-30 år

Va-ledningar har delats in i två komponenter med olika avskrivningstider, huvudledningar och övriga ledningar.

   

- Huvudledning

70 år

- Ledning

50 år

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (tex leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt.

 

Avskrivningsmetod: Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora belopp varje år. Avskrivning börjar när tillgången tagits i bruk och/eller slutbesiktning har skett.

 

Till Noter – Kommun och koncern