Not 19 Övriga kortfristiga fordringar

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Avräkningar

684

684

684

684

Kundfordringar

133 439

58 903

135 135

60 364

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

62 401

80 168

61 523

79 871

Skatteavräkning

122 486

110 024

122 486

110 024

Skattefordringar

 

 

1 494

252

Övriga fordringar

61 547

52 709

73 576

66 099

Kortfristig fordran VA-kollektivet

 

 

 

 

Kortfristig fordran Rh-kollektivet

9 499

9 345

 

 

Koncernfordran dotterbolag

3

655

 

 

Tillkommer:

 

 

 

 

Kommande års amortering av långfristig koncernfordran dotterbolag

6 540

6 585

 

 

Summa

396 599

319 073

394 898

317 294

 

Till Noter – Kommun och koncern