Not 20 Eget kapital

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning

1 228 843

1 233 237

2 050 475

2 078 648

Justering ny redovisninslag omklassificering detaljplaner

-25 055

-23 430

-25 055

-23 430

Justering av fel kopplade till felaktiga aktiveringar på tillgångar

-11 276

- 11 276

- 11 276

- 11 276

Justering för ej uppbokad avsättning pension förtroendevalda

-14 097

-14 097

-14 097

-14 097

Justering av uppskrivning från tidigare år

 

 

 

-32 784

Ingående eget kapital justerat

1 178 416

1 184 434

2 000 047

1 997 061

 

 

 

 

 

Effekt förändrad uppskjuten skatt pga ändrad bolagsskatt

 

 

131

 

Korrigering årets resultat omklassificering detaljplaner

 

-1 625

 

-1 625

Årets resultat

94 133

-4 394

98 778

4 611

Årets resultat

94 133

-6 019

98 778

2 986

Summa Eget kapital

1 272 549

1 178 415

2 098 956

2 000 047


De justeringar som gjorts via Eget Kapital är hänförliga till tidigare år och skulle ha påverkat tidigare års resultat.

Till Noter – Kommun och koncern