Not 22 Långfristiga skulder

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Skulder till kreditinstitut

1 702 000

1 407 000

2 113 838

1 796 809

Förutbetalda VA-anslutningar

514 437

448 857

514 437

448 857

Förutbetalda Investeringsbidrag

14 509

34 440

 

 

Förutbetalda ersättningar övrigt

167 828

112 487

182 337

146 929

Andra långfristiga skulder

8 650

8 650

8 650

8 650

Skulder till koncernföretag

694 000

694 000

 

 

Avgår kommande års upplösning/amortering

 

 

 

 

VA-anslutningar

-9 819

-8 567

-9 819

-8 567

Investeringsbidrag

-888

-1 568

-888

-1 568

Övriga förutbetalda ersättningar

-2 908

-1 825

-2 908

-1 825

Kommande års amortering av långfristig skuld

 

-6 801

 

-6 801

Summa

3 087 809

2 686 673

2 805 647

2 382 484


Låneskuld
Kommunen har låneskulder som består av ett flertal lån som löper med rörlig ränta. Enligt beslut av kommunfullmäktige ska ränterisken begränsas vilket görs via ränteswapar. Genom ränteswaparna betalas en fast ränta. Derivaten kvalificerar för säkringsredovisning och redovisas därmed inte som en skuld. Räntekupongerna på swapparna redovisas som en del av räntekostnaderna.

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Derivat och säkringsredovisning

 

 

Ränteswappar verkligt värde

8 059

14 760

Kommunens ränteswapar har haft en nettopåverkan på resultatet 7 800 tkr för 2019.

 

 

Räntebindningstid och ränta på låneskuld

 

 

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive räntesäkring

1,77 år

1,14 år

Genomsnittlig räntebindningstid inklusive räntesäkring

2,21 år

2,06 år

Genomsnittlig ränta exklusive räntesäkring

0,31%

0,003%

Genomsnittlig ränta inklusive räntesäkring

0,79%

0,95%

 

Låneskuldens förfallostruktur

Kommunen 2019-12-31 (mnkr)

2020

2021

2022

2023

2024

2025
och senare

Lån hos Kommuninvest

440

350

350

200

250

112

Övriga banklån

 

 

 

 

 

 

Kommunen 2018-12-31 (mnkr)

2019

2020

2021

2022

2023

2024
och senare

Lån hos Kommuninvest

317

440

350

100

200

 

Övriga banklån

 

 

 

 

 

 

 

Till Noter – Kommun och koncern